Dywidendy wypłacane funduszom inwestycyjnym z państw trzecich powinny być w Polsce zwolnione z podatku, o ile podmioty te prowadzą działalność na takich samym zasadach, jakie obowiązują we Wspólnocie
Chodziło o amerykański fundusz inwestycyjny, który otrzymywał dywidendy od polskich spółek kapitałowych. Od tych kwot został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 15 proc. (stawka od dywidend wynosi co do zasady 19 proc., ale zastosowanie znalazły postanowienia polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Amerykański fundusz wystąpił o zwrot nadpłaty podatku, ponieważ twierdził, że dywidenda powinna być zwolniona z podatku dochodowego na podstawie ustawy o CIT.
Polskie organy podatkowe odmówiły jednak zwrotu. Decyzję uzasadniały tym, że amerykański fundusz inwestycyjny nie spełnia przesłanek do zwolnienia określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157).
W skardze do sądu spółka twierdziła, że polska ustawa o CIT dyskryminuje fundusze inwestycyjne spoza UE, ponieważ nie mogą one korzystać z takiego zwolnienia, jakie przysługuje funduszom z krajów unijnych.

WSA pyta, trybunał odpowiada

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy nie rozstrzygnął jednak sporu, ponieważ miał wątpliwości co do zgodności polskich przepisów z regulacjami unijnymi. Chodziło m.in. o ich zgodność ze wspólnotową zasadą swobodnego przepływu kapitału.
W czwartek unijny trybunał orzekł, że przepisy unijne nie pozwalają na wyłączenie ze zwolnienia podatkowego dywidend wypłacanych funduszom z państw trzecich, jeśli organy podatkowe (w tym wypadku polskie) mogą zweryfikować, czy taki podmiot działa na analogicznych zasadach, jak obowiązujące w UE.
Z wyroku wynika, że jeśli fundusz amerykański podlegałby podobnym rygorom co wspólnotowe, to dywidendy wypłacane przez polskie spółki na jego rzecz powinny być zwolnione z CIT. Potwierdzają to eksperci.

Nowe możliwości dla inwestorów

Zdaniem Bartosza Głowackiego, doradcy podatkowego w MDDP, wyrok TSUE otwiera nowe możliwości dla inwestorów spoza UE, którzy chcieliby inwestować w państwach członkowskich. Ekspert zwraca uwagę, że zgodnie z wyrokiem nie można dyskryminować funduszy inwestycyjnych z państw trzecich, jesli wykonują one działalność na warunkach równoważnych z tymi, które mają zastosowanie do funduszy z siedzibą na terenie UE.
– Tutaj standard wyznaczają przepisy o UCITS (dyrektywa UE 2009/65/WE – przyp. red.) – mówi Bartosz Głowacki. W jego ocenie można mieć wątpliwości, czy wehikuły inwestycyjne o specyfice innej niż UCITS będą mogły być objęte pozytywnymi skutkami czwartkowego orzeczenia TSUE.

Po wyroku będą korekty rozliczeń

Michał Niżnik, starszy menedżer w zespole podatków międzynarodowych w KPMG, zwraca uwagę, że skutki wyroku mają znaczenie również dla rozliczeń za lata ubiegłe.
– Orzeczenie TSUE powinno umożliwić funduszom z krajów trzecich, w szczególności tym z USA, skuteczne ubieganie się o zwrot zapłaconego w przeszłości podatku od dywidend lub odsetek wypłacanych przez polskie spółki – przyznaje ekspert.
Podkreśla, że stanowisko trybunału jest przeciwne do wcześniejszej negatywnej opinii rzecznika generalnego w tej sprawie i zgodne z dotychczasową pozytywną linią orzeczniczą TSUE.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy.