Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania i podatek należny w deklaracji za miesiąc, w którym minął 150. dzień od upływu terminu płatności, a dłużnik nadal nie płacił – wynika z wyroku WSA w Poznaniu.

Wyrok dotyczy podatnika, który spełnił warunki do skorzystania z ulgi na złe długi, wynikające z art. 89a ustawy o VAT. Jedyna wątpliwość dotyczyła momentu dokonania korekty. Podatnik był przekonany, że może to zrobić w deklaracji za każdy miesiąc, począwszy od tego, w którym minął 150. dzień od upływu terminu płatności (nie później niż dwa lata od wystawienia faktury, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona).
Izba skarbowa była natomiast zdania, że wprawdzie podatnik może faktycznie dokonać korekty później, ale tylko korygując deklarację za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Zdaniem izby brzmienie przepisów nie pozwala na korektę w deklaracjach za kolejne miesiące rozliczeniowe.
Sprawa trafiła do WSA, który podzielił zdanie izby i oddalił skargę podatnika. Dodatkowo sąd wskazał, że jego zdaniem przepis ustawy o VAT nie budzi wątpliwości co do właściwej jego interpretacji i dlatego korekta może być dokonana tylko w deklaracji za wskazany w nim miesiąc. Wyrok nie jest prawomocny.
Obecnie z art. 89a ust. 3 stanowi, że korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Nieściągalność uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA W Poznaniu z 5 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 827/13.

Magdalena Mucha-Prymas, doradca podatkowy, dyrektor w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.