Ulga na złe długi jest instrumentem, który pozwala podatnikowi na odzyskanie rozliczonego VAT w przypadku braku otrzymania od kontrahenta zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży.

Skorzystać z ulgi na złe długi mogą tylko i wyłącznie podatnicy, którzy dokonali sprzedaży i są podatnikami VAT. Nie istnieje możliwość odliczenia ulgi na złe długi przez podatnika VAT, który dokonał sprzedaży na rzecz osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Inne ważne czynniki, które decydują o możliwości skorzystania z ulgi za złe długi, to wymóg, aby w momencie sprzedaży przyszły dłużnik nie był objęty prawem upadłościowym albo likwidacyjnym.

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na złe długi, musi minąć co najmniej 150 dni od momentu upływu terminu płatności, który został ustalony w umowie lub na wystawionej fakturze. Taki okres oznacza, że nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona.

Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może minąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku jej wystawienia.

Skorzystanie z ulgi na złe długi oznacza skorygowanie podatku należnego w deklaracji VAT. O zamiarze skorygowania VAT w związku z brakiem otrzymania zapłaty za sprzedaż towaru trzeba zawiadomić dłużnika, odczekać 14 dni od momentu otrzymania przez niesolidnego kontrahenta pisma. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od momentu doręczenia dłużnikowi pisma nie dokona on zapłaty za sprzedaż – podatnik może dokonać korekty VAT . O swoim zamiarze musi poinformować następnie urząd skarbowy, żeby ten nie zakwestionował deklaracji.