Skutkiem wprowadzenia zmian w ustawie o VAT dotyczących nowych zasad rozliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia jest nowy formularz VAT-26. Jego wzór określa rozporządzenie ministra finansów z 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 371). Wypełniać go muszą podatnicy VAT, którzy wykorzystują wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

W formularzu znajdują się pola do wpisania takich danych pojazdu jak: marka, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, data nabycia, data poniesienia pierwszego wydatku oraz data zmiany wykorzystania.

VAT-26 składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem samochodowym. W przypadku niezłożenia w terminie informacji uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Aktualizację informacji składa się w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (z wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza) najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany.