Jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zostanie podana jedynie łączna kwota transakcji, to cała jego wartość podlega opodatkowaniu według najwyższej stawki podatku od czynności cywilnoprawnych. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.
Ustawa o PCC nie określa stawki podatku od sprzedaży przedsiębiorstwa. Zasadą jest, że należy ją ustalić, biorąc pod uwagę wartość rynkową poszczególnych składników przedsiębiorstwa (rzeczy i praw majątkowych) i przyjmując właściwe dla nich stawki podatkowe. Jednak, nie zawsze tak się dzieje.
Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła podatnika, który kupił przedsiębiorstwo i zapłacił PCC obliczony od ceny nabycia tego przedsiębiorstwa według stawki w wysokości 2 proc. W umowie nie wymieniono poszczególnych składników i praw majątkowych.
Po pewnym czasie podatnik wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PCC. Uznał bowiem, że niektóre składniki przedsiębiorstwa powinny podlegać opodatkowaniu według niższej stawki, tj. 1 proc. Nie zgodziły się z nim ani organy podatkowe, ani sądy administracyjne.
NSA stwierdził, że jeżeli w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zostaną wyszczególnione poszczególne składniki przedsiębiorstwa i podana zostanie ich wartość, to PCC należy ustalić, biorąc pod uwagę wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych i przyjmując właściwe dla tych składników majątkowych stawki podatkowe. W przeciwnym razie podatek jest pobierany według najwyższej stawki właściwej dla rynkowej wartości całego przedsiębiorstwa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 lutego 2014 r., sygn. akt II FSK 500/12.

Stefan Dasiewicz, specjalista w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Magdalena Mucha-Prymas, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.