Gmina musi skorygować podatek naliczony, jeśli zmieni się ostateczne przeznaczenie inwestycji – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dwóch wydanych niedawno wyrokach.
Sąd przypomniał, że od inwestycji realizowanej w związku z przebudową lub budową nieruchomości gmina może odliczyć VAT tylko w zakresie, w jakim będzie ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT.
Oba wyroki dotyczyły tej samej gminy. Wybudowała ona parking oraz rozbudowała świetlicę. Początkowo obie te inwestycje zamierzała wykorzystywać zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT. Ostatecznie jednak po rozbudowie świetlica służyła wyłącznie do czynności o charakterze publicznoprawnym; była nieodpłatnie udostępniana na cele gminne. Nie była to więc działalność gospodarcza opodatkowana VAT i w konsekwencji gmina musiała skorygować podatek naliczony od wydatków poniesionych na rozbudowę odliczony w poprzednich latach.
W wydanych wyrokach WSA potwierdził, że na skutek zmiany przeznaczenia świetlicy gmina będzie musiała skorygować podatek. Wskazał, że jeśli nie ma obiektywnej możliwości ustalenia, jaka część VAT może zostać odliczona w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych i zwolnionych z VAT, gmina może zastosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy VAT (współczynnik obrotowy).
Sąd wyjaśnił, że jeżeli w okresie ponoszenia wydatków na inwestycję związaną z przebudową lub budową nieruchomości zmieniało się przeznaczenie nieruchomości, wówczas korekty odliczeń można dokonać tylko dla okresów, w których przypadało prawo do dokonywania takich odliczeń w wielkościach określonych procentowo bądź proporcjonalnie.
Wyrok nie jest prawomocny. Gminie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi, z 14 lutego 2014 r., sygn. I SA/Łd 1429/13 oraz sygn. I SA/Łd 1446/13.

Justyna Podlaszewska, konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Magdalena Mucha-Prymas, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.