Posłowie chcą zlikwidować luki w przepisach związanych z uzyskaniem świadczenia na częściowe pokrycie kosztów opłacania energii elektrycznej.

Prawo do niego przysługuje od początku tego roku odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, do których zalicza się osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Okazało się jednak, że przy uchwalaniu nowelizacji ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), która wprowadziła nowy dodatek, posłowie zapomnieli o uregulowaniu wielu kwestii związanych z jego przyznawaniem. Te błędy ma naprawić przygotowany przez PSL projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zacznie ona obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Jedną z najważniejszych zawartych w projekcie zmian jest dołączenie dodatku energetycznego do katalogu świadczeń, które są zwolnione z podatku dochodowego.
– Skoro jest to pomoc przewidziana dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji dochodowej, to podobnie jak zasiłki na dzieci czy świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie powinna być pomniejszana o podatek – uważa Danuta Bojarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.
Poselski projekt przesądza też, że decyzja dotycząca przyznania dodatku energetycznego będzie zwolniona z konieczności wniesienia opłaty skarbowej. Ponieważ wynosi ona 10 zł, a najniższa wysokość dodatku dla osoby samotnej to 11,36 zł miesięcznie, część osób rezygnowała z ubiegania się o to świadczenie.
– Wprawdzie minister finansów wydał rozporządzenie, które powoduje, że opłata nie będzie pobierana, a osoby, które ją wpłaciły, będą mogły po złożeniu wniosku otrzymać zwrot pieniędzy, to jednak to rozwiązanie ma obowiązywać tylko do końca roku. Teraz takie zwolnienie będzie wynikać bezpośrednio z ustawy o opłacie skarbowej – wyjaśnia Damian Napierała, kierownik działu świadczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Ponadto nowelizacja przewiduje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który jest wskazany jako organ właściwy do wydawania decyzji w sprawach dodatku energetycznego, będzie mógł upoważnić do tego inną osobę. Obecnie, aby to zadanie mogło być zlecone, np. kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub innej samorządowej jednostki, konieczne jest podjęcie przez radnych uchwały.
– Upoważnienie wynikające wprost z ustawy jest prostszym rozwiązaniem – podkreśla Stanisław Fiolik, dyrektor MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Inną doprecyzowującą zmianą jest wskazanie, że dodatek energetyczny jest przyznawany od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym złożono o niego wniosek. To oznacza, że będą tu stosowane takie same zasady, jakie obowiązują przy wydawaniu decyzji dotyczących dodatku mieszkaniowego, i ułatwi to gminom prowadzenie postępowań w sprawie pomocy przysługującej na opłacenie rachunków za prąd.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji czekający na skierowanie do I czytania