Wyrok dotyczy odpowiedzialności prezesa stowarzyszenia za zaległości w VAT. Kwota długu wyniosła niemal 150 tys. zł. Urząd stwierdził, że mężczyzna nie zgłosił we właściwym terminie wniosku o upadłość towarzystwa, a tylko to mogłoby go uwolnić od odpowiedzialności na podstawie art. 116 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.) taki wniosek należy złożyć do sądu nie później niż ciągu 14 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Mężczyzna odwołał się od decyzji. Twierdził, że w okresie, którego dotyczy spór, nie był prezesem towarzystwa ani skarbnikiem, a tylko osoby pełniące takie funkcje mogły, zgodnie ze statutem organizacji, reprezentować ją. Izba skarbowa nie zmieniła jednak decyzji urzędu i sprawa trafiła do sądu.

WSA w Warszawie przyznał rację skarżącemu. Stwierdził, że w tej sprawie istotne są przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.), która określa, że sposób reprezentowania osoby prawnej (w tym stowarzyszenia) oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określa statut. Z kolei na podstawie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o zgłoszenie upadłości może złożyć tylko osoba, która ma uprawnienie do reprezentowania danej osoby prawnej. Jeśli więc z ktoś z przyczyn niezależnych od niego nie mógł złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości (bo nie miał formalnie do tego prawa), to urząd skarbowy nie może przypisać mu winy z tego powodu i egzekwować od niego zaległych podatków ciążących na organizacji.

Rozstrzygnięcie to utrzymał we wtorek w mocy NSA. Wyrok jest prawomocny.

WAŻNE

Gdy urząd skarbowy nie może wyegzekwować zaległości podatkowych, bo majątek stowarzyszenia nie wystarcza na pokrycie zaległości, wówczas może on wydać decyzję o odpowiedzialności wobec osób pełniących funkcje członków zarządu

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 11 lutego 2014 r., sygn. aktI FSK 336/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia