Spółka, która spłaca odsetki od pożyczki zaciągniętej od wspólnika na cele inwestycyjne, musi uważać na ograniczenia w rozliczaniu kosztów wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji. Przede wszystkim trzeba rozważyć, których odsetek one dotyczą.
Cienka kapitalizacja polega na tym, że spółka, która zaciąga dług u swojego wspólnika lub wspólników, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko część zapłaconych im odsetek, jeżeli – mówiąc w dużym uproszczeniu – jej zadłużenie wobec tego wspólnika (wspólników) przekracza trzykrotność kapitału zakładowego. To samo dotyczy sytuacji, gdy spółka jest finansowana długiem zaciągniętym w innej spółce z nią powiązanej.
Dług może zostać zaciągnięty także na cele inwestycyjne. Powstaje zatem pytanie: czy ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji dotyczą tylko odsetek naliczonych po oddaniu środka trwałego do używania, czy również odsetek uwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego pożyczką i rozliczanych w odpisach amortyzacyjnych?