Spółka, która spłaca odsetki od pożyczki zaciągniętej od wspólnika na cele inwestycyjne, musi uważać na ograniczenia w rozliczaniu kosztów wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji. Przede wszystkim trzeba rozważyć, których odsetek one dotyczą.
Cienka kapitalizacja polega na tym, że spółka, która zaciąga dług u swojego wspólnika lub wspólników, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko część zapłaconych im odsetek, jeżeli – mówiąc w dużym uproszczeniu – jej zadłużenie wobec tego wspólnika (wspólników) przekracza trzykrotność kapitału zakładowego. To samo dotyczy sytuacji, gdy spółka jest finansowana długiem zaciągniętym w innej spółce z nią powiązanej.
Dług może zostać zaciągnięty także na cele inwestycyjne. Powstaje zatem pytanie: czy ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji dotyczą tylko odsetek naliczonych po oddaniu środka trwałego do używania, czy również odsetek uwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego pożyczką i rozliczanych w odpisach amortyzacyjnych?
Nie ma wątpliwości, że odsetki od pożyczki inwestycyjnej naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania ujmuje się w kosztach bezpośrednio w momencie ich zapłaty. Należy jednak pamiętać, że odsetki naliczone przed tym dniem trzeba uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego. Tym samym poszczególne odpisy amortyzacyjne będą zawierały w sobie również część wartości odsetek naliczonych do dnia oddania środka trwałego do używania.
Jeżeli zatem mamy do czynienia z cienką kapitalizacją, to należy pamiętać, by proporcjonalnie obniżać bieżące koszty uzyskania przychodów nie tylko o zapłacone odsetki naliczone po dniu oddania środka trwałego do używania, ale też poprzez zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. W takiej sytuacji nie będzie obowiązku korygowania wstecz wartości początkowej środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych dokonanych jeszcze przed spłatą odsetek. Od momentu spłaty odsetek naliczonych za okres do dnia oddania środka trwałego do używania odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły jednak kosztu w pełnej wysokości, ponieważ powinny ulec zmniejszeniu o tę część płaconych odsetek, która zgodnie z cienką kapitalizacją nie może zostać ujęta w kosztach.

Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.