Ryczałtowcy, którzy wynajmują mieszkanie i nie osiągają dużych przychodów z tego tytułu, mogą płacić ryczałt raz na kwartał, zamiast w cyklu comiesięcznym.

Podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu lud dzierżawy nieruchomości, mają obowiązek opodatkowania dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu najmu można opodatkować na zasadach ogólnych opodatkowanych w formie skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak opodatkować przychody z najmu i dzierżawy

Przy wyborze ogólnej metody opodatkowania według skali podatkowej należny podatek płacony jest od dochodu – tzn. od różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem z najmu a kosztami uzyskania tego przychodu.
W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatek płaci się od faktycznie otrzymanego przychodu bez względu na koszty jego uzyskania, które nie mają żadnego wpływu na podatek.
Ogólnie ryczałtowcy są zobowiązani do obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i wpłaty na konto urzędu skarbowego raz na miesiąc. Z comiesięcznego opłacania ryczałtu mogą być jednak zwolnieni ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli wysokich przychodów. W 2014 roku górny limit przychodów za 2013 rok, który pozwala na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 roku wynosi 25 tys. euro (105 575 złotych, według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2013 r.).

pdf icon Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
pobierz plik

Podatnicy, którzy np. z wynajmu mieszkania uzyskali przychody mniejsze niż równowartość 25 tys. euro, i chcą opłacać ryczałt kwartalnie, muszą do 20 stycznia złożyć zawiadomienie o wyborze kwartalnego rozliczania ryczałtu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Warto zaznaczyć, że podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie trwanie roku podatkowego – nie mają możliwości wyboru kwartalnego opłacania ryczałtu.

Stawki ryczałtu

Wysokość stawek ryczałtu jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W przypadku opodatkowania najmu nieruchomości podatnicy są zobowiązani płacić ryczałt w wysokości 8,5 procent.

Najem prywatnych lokali musi być w ewidencji VAT

Podatnicy, którzy najem nieruchomości opodatkowali w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie muszą składać w ciągu trwania roku podatkowego żadnych deklaracji podatkowych. Jedynym obowiązkiem jest miesięczne bądź kwartalne obliczanie ryczałtu i wpłacanie go na konto urzędu skarbowego. Natomiast po skończeniu roku podatkowego ryczałtowcy są zobowiązani do wypełnienia zeznania PIT-28 i złożenia go we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia.