Spółka medyczna zawiera umowy, na mocy których przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu oraz licencję na dokumentację takiego leku. Tej ostatniej towarzyszy przejęcie znaku towarowego, który jeszcze nie został zarejestrowany w urzędzie patentowym i nie uzyskał prawa ochronnego.
Spółka zapytała izbę skarbową, czy taki znak będzie mogła amortyzować zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Przepis ten daje takie prawo przy nabyciu licencji. Firma uważała, że będzie mogła rozpocząć amortyzację po uzyskaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.
Dyrektor IS w Łodzi nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o CIT mogą podlegać tylko takie wartości niematerialne i prawne, które zostaną nabyte. Zaznaczył, że prawo ochronne na znak towarowy powstaje dopiero z chwilą wydania odpowiedniej decyzji przez urząd patentowy, a nie w chwili zgłoszenia go do rejestracji. Skoro tak, to spółka nie może amortyzować czegoś, czego nie nabyła, a tylko ewentualnie uzyska (wytworzy).
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2014 r., nr IPTPB3/423-355/13-14/PM