Decyzja naczelnika urzędu celnego w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego będzie nieskuteczna, jeśli nie da on firmie czasu na usunięcie uchybień.
Przedsiębiorstwo miało zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, w którym przetwarza sztuczne odpady na olej grzewczy i inne oleje lekkie. Naczelnik urzędu celnego po jakimś czasie wszczął jednak postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia, ponieważ firma naruszyła warunki określone w art. 48 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, czyli miała zaległości w płaceniu podatków i składek ZUS. Ponadto prowadzono wobec niej postępowania egzekucyjne i komornicze. Biorąc te ustalenia pod uwagę, naczelnik urzędu wydał decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia. Uznał też, że naruszenia są na tyle poważne, iż podatnik nie zdoła ich wyeliminować, a w konsekwencji nie wezwał podatnika do ich usunięcia. Firma nie zgodziła się z takim postępowaniem.
Reklama
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 tej ustawy.
Zgodnie zaś z treścią par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. nr 159, poz. 1071 z późn. zm.) właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzącego taki skład do usunięcia uchybień w określonym terminie – o ile ich charakter pozwala na ich wyeliminowanie.
Zdaniem sądu organy celne miały podstawy do cofnięcia zezwolenia, ale nie dopełniły procedur. Błędnie uznały bowiem, że w tym wypadku charakter uchybień nie pozwala na ich usunięcie w wyznaczonym terminie (organ w ogóle go nie wskazał). Ponadto z przepisów wynika, że organ nie ma w tym zakresie prawa postępować dowolnie. Powinien co do zasady wyznaczyć termin. WSA uchylił więc decyzje organów celnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 30 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Łd 669/13.