Zespół Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniował w środę projekt zmian m.in. ustawy o samorządzie gminnym.

Strona samorządowa negatywnie odniosła się tylko do propozycji utrzymania dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego w kwestii pobierania od kabli podatku od nieruchomości.

Więcej o podatku kabli przeczytasz tutaj.

Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w przesłanym DGP wyjaśnieniu poinformowało, że debata nie dotyczy pobierania daniny od szerokopasmowego internetu, tylko od wszystkich kabli umieszczonych w kanalizacji m.in. elektrycznych. Resort przypomniał, że nie podlegają one opodatkowaniu daniną od nieruchomości na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675 z późn. zm.). Intencją ministerstwa jest podtrzymanie tego stanu rzeczy, co wyraziło w treści projektowanego art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kable jako element większej całości

Fiskus i sądy administracyjne znalazły jednak sposób na pobieranie daniny od nieruchomości od kabli. Uznawano np., że linie kabli telekomunikacyjnych tworzą sieć uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Taka sieć jest budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 1409) i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Jeśli zostanie ona umieszczona w kanalizacji, która także stanowi budowlę, to zdaniem sądów taka całość funkcjonalno-użytkowa podlega daninie jako obiekt budowlany. Przykładem takiego podejścia są wyroki NSA (sygn. akt. II FSK 1673/08; II FSK1881/09).