Wypłacane rolnikom świadczenia w związku z dzierżawą gruntów pod budowę farm wiatrowych nie mają charakteru odszkodowania.
Spółka buduje farmę wiatrową. W związku z tym dzierżawi od rolników grunty. Przekazuje im trzy rodzaje świadczeń: rekompensata (jednorazowa wypłata w momencie zawarcia umowy), czynsz przejściowy (wypłacany w okresie budowy), czynsz dzierżawny (wypłacany po wybudowaniu elektrowni). Świadczenia te wyczerpują wszelkie roszczenia wydzierżawiającego wobec spółki z tytułu umowy, jak również ewentualnych szkód w związku z jej wykonaniem (w szczególności wynikających z ograniczenia użytkowania rolniczego lub innego gruntów, zmniejszenia ich wartości rynkowej na skutek posadowienia elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej oraz pozostawania w sąsiedztwie ich oddziaływania). W ocenie spółki wszystkie świadczenia powinny być traktowane jako odszkodowania zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Ze stanowiskiem tym nie zgodził się dyrektor izby skarbowej w Poznaniu.
Zdaniem organu wypłacanych świadczeń nie można przyporządkować do żadnej z kategorii wymienionych w tym przepisie. A mowa w nim o odszkodowaniach wypłacanych posiadaczom gruntów rolnych (na podstawie wyroków sądowych oraz zawartych umów i ugód), z tytułu: