Wypłacane rolnikom świadczenia w związku z dzierżawą gruntów pod budowę farm wiatrowych nie mają charakteru odszkodowania.
Spółka buduje farmę wiatrową. W związku z tym dzierżawi od rolników grunty. Przekazuje im trzy rodzaje świadczeń: rekompensata (jednorazowa wypłata w momencie zawarcia umowy), czynsz przejściowy (wypłacany w okresie budowy), czynsz dzierżawny (wypłacany po wybudowaniu elektrowni). Świadczenia te wyczerpują wszelkie roszczenia wydzierżawiającego wobec spółki z tytułu umowy, jak również ewentualnych szkód w związku z jej wykonaniem (w szczególności wynikających z ograniczenia użytkowania rolniczego lub innego gruntów, zmniejszenia ich wartości rynkowej na skutek posadowienia elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej oraz pozostawania w sąsiedztwie ich oddziaływania). W ocenie spółki wszystkie świadczenia powinny być traktowane jako odszkodowania zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Ze stanowiskiem tym nie zgodził się dyrektor izby skarbowej w Poznaniu.
Zdaniem organu wypłacanych świadczeń nie można przyporządkować do żadnej z kategorii wymienionych w tym przepisie. A mowa w nim o odszkodowaniach wypłacanych posiadaczom gruntów rolnych (na podstawie wyroków sądowych oraz zawartych umów i ugód), z tytułu:
ustanowienia służebności gruntowej,
rekultywacji gruntów,
szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
– w wyniku budowy infrastruktury, o której mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Dyrektor IS w Poznaniu wyjaśnił, że czynsze (przejściowe i dzierżawne) są wynagrodzeniem za korzystanie przez spółkę z wydzierżawianych od rolników gruntów. Należy je zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze). Natomiast świadczenie rekompensacyjne stanowi przychód, który należy zaliczyć należy do kategorii, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (inne źródła). Organ argumentował, że wypłacane wynagrodzenie ma charakter świadczenia rekompensującego ewentualne straty o szeroko pojętym charakterze, dlatego nie może ono korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT. W związku z wypłatą świadczenia rekompensacyjnego na spółce ciąży więc obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.
Wypłacenie czynszu (przejściowego i dzierżawnego)nie rodzi obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Sporządza się ją bowiem tylko w przypadku postawienia do dyspozycji świadczeń, zaliczanych do przychodów z tzw. innych źródeł
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 grudnia 2013 r., sygn. ILPB1/415-1015/13-2/AMN