Firma ma obowiązek ewidencjonować zarówno swoją sprzedaż, jak i dokonaną dla zleceniodawcy.
Reklama
Przedsiębiorca zapytał Krajową Informację Podatkową, czy jako pośrednik (zleceniobiorca), który dotychczas nie stosował kasy fiskalnej, powinien wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania tylko obrót ze sprzedaży własnej, czy także obrót ze sprzedaży dokonywanej na rzecz lub w imieniu zleceniodawcy.

Reklama
Zapytał też o to, czy w przypadku gdy zleceniodawca nie jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, a zleca innemu podmiotowi (pośrednikowi) dokonywanie sprzedaży na swoją rzecz lub w swoim imieniu, ów pośrednik (zleceniobiorca), który ewidencjonuje własną sprzedaż na swojej kasie, musi na niej również ewidencjonować sprzedaż zleceniodawcy oraz czy obrót ze sprzedaży zleceniodawcy, dokonywanej przez pośrednika, należy uwzględnić w limicie zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania odnoszącym się do zleceniodawcy.
Podatnik powołał się przy tym na przepis par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363), który – według niego – w praktyce rodzi pewne wątpliwości.
Wynika z niego, że podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi (np. pośrednikowi), przekazuje mu kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu jego własnej kasy.
W przypadku gdy pośrednik obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.
Według Ministerstwa Finansów w przypadku gdy zleceniodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i w myśl par. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia zleca wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi (pośrednikowi), prowadzącemu już ewidencję przy zastosowaniu kasy, obowiązek prowadzenia ewidencji zostanie spełniony z wykorzystaniem kasy własnej zleceniobiorcy. W takim przypadku zleceniobiorca ewidencjonuje na kasie własnej zarówno sprzedaż własną, jak i sprzedaż zleceniodawcy.
Ministerstwo wskazało, że taki sposób postępowania wynika z art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz par. 2 pkt 6 wspomnianego rozporządzenia. W kwestii stosowania przez zleceniodawcę zwolnienia z tytułu wielkości obrotu MF stwierdziło, że przy ocenie, czy wynikający z przepisów limit został przekroczony, czy nie, istotny jest obrót, który on realizuje.

Firma musi ewidencjonować zarówno swoją sprzedaż, jak i dokonaną dla zleceniodawcy