Jeśli zapłata nastąpiła np. w euro, ale na fakturze widnieją kwoty w złotych, to nie można uwzględnić w kosztach podatkowych straty kursowej. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Spółka kupiła towary od kilku przedsiębiorstw krajowych. Otrzymała od nich faktury, na których należności były wyrażone w złotych. Umówiła się jednak z kontrahentami, że zapłaci w walucie obcej (euro), a pieniądze będzie przekazywać na rachunek wskazanych przez nich podmiotów trzecich. Po uregulowaniu należności spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodów różnicę pomiędzy wartością zobowiązań wyrażoną w złotych (i widniejącą na fakturze) a kwotą wydaną na zakup waluty obcej, w której zapłata została faktycznie uiszczona.
W 2010 r. urząd kontroli skarbowej zakwestionował deklarację CIT za 2005 r., w której spółka wykazała koszty podatkowe z tytułu ujemnych różnic kursowych (na zakup euro spółka wydała więcej, niż gdyby opłaciła faktury w złotych). Organ wyjaśnił, że różnice kursowe powstają w przypadku kosztów bądź przychodów wyrażonych w walucie obcej, ale pod warunkiem że również kwota do zapłaty też jest w niej wyrażona. W przypadku spółki takie różnice więc nie powstały. UKS wyłączył więc je z kosztów i podwyższył firmie kwotę zobowiązania podatkowego.
Firma złożyła skargę do sądu. Jej pełnomocnicy przyznali, że wprawdzie nie doszło do powstania różnic kursowych, ale podnosili, że urząd błędnie odmówił firmie zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych na podstawie zasad ogólnych. Wyjaśnili, że dokonywanie płatności w walucie obcej na rzecz kontrahentów wynikało z postanowień zawartych z nimi umów i warunkowało dalszą dobrą współpracę. Dlatego też istniał związek między poniesionym przez firmę kosztem (zakupu euro) a jej ówczesnym i przyszłym przychodem.
Nie przekonało to ani Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ani NSA. Ten ostatni stwierdził, że skutek podatkowy dokonywanych przez spółkę transakcji jest taki, jakby były od początku do końca realizowane w złotych, ponieważ tak wynikało z wystawionych faktur. Nie ma znaczenia, że na podstawie umowy z kontrahentem zapłata została uregulowana w innej walucie. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 grudnia 2013 r. (sygn. II FSK 109/12).