Urząd powołał się na klasyfikację PKWiU, z której wynika, że catering to przygotowanie posiłków z dostawą do odbiorcy, a gastronomia to ich przygotowanie i sprzedaż. WSA w Krakowie stanął po stronie podatnika. Powołał się na art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), z którego wynika, że działalność gastronomiczna to usługi związane z przygotowaniem oraz sprzedażą posiłków i towarów. Taka definicja nie odsyła do klasyfikacji PKWiU – zaznaczył sąd. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok WSA w Krakowie z 22 października 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 986/13.