Jeśli obiekt nie został z wszystkich stron wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, to nie może być traktowany dla celów podatku od nieruchomości jak budynek.

Skarżąca spółka jest właścicielem budynku magazynowego z zadaszeniem oraz wiaty magazynowej. W deklaracji na podatek od nieruchomości zaliczyła je do budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale później zmieniła zdanie. Uznała, że obiekty te nie są budynkami, ponieważ nie spełniają wymogów z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Wynika z niej, że budynkiem jest obiekt budowlany, który spełnia łącznie trzy warunki: jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W praktyce chodziło o to, że obiekty należące do spółki nie są wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Zdaniem spółki są to więc budowle. Organ podatkowy powołał jednak biegłego, który uznał je za budynki. Uzasadnił, że aby tak zakwalifikować jakiś obiekt nie musi być on wydzielony z przestrzeni przegrodami budowlanymi z każdej strony.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację spółce. Wyjaśniło, że budynek magazynowy, częściowo zadaszony, to obiekt, którego przedłużenie stanowi zamontowana na słupach konstrukcyjnych siatka (ogrodzenie), której nie można uznać za przegrodę budowlaną. Z kolei wiata magazynowa ma z dwóch stron ogrodzenie z siatki i elementów stalowych. Nie jest więc wydzielona z przestrzeni, a więc nie jest budynkiem.

Ze stanowiskiem SKO zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie. Wyjaśnił, że przegroda budowlana musi spełniać funkcję wydzielenia z przestrzeni. Chodzi więc o oddzielenie bryły obiektu budowlanego od otaczającej go przestrzeni, a nie tylko oddzielenie jednej części od drugiej. Przegroda (ściana) nie musi być jednolita (może być z oknami i otworami wentylacyjnymi), ale brakujące jej elementy nie mogą zaburzać w obrysie zewnętrznym bryły budynku. Magazyn z zadaszeniem i wiata nie spełniały więc warunków uznania ich za budynki. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 9 października 2013 r., sygn.akt I SA/Go 447/13

Podatek od budynku ustala się na podstawie jego powierzchni użytkowej (w 2013 r. stawka maksymalna dla budynków firmowych wynosi 22,82 zł od 1 mkw.), a podatek od budowli oblicza się od jej wartości (stawka maksymalna to 2 proc.).