Spółka jest właścicielem obiektu budowlanego, który – jak ustaliło samorządowe kolegium odwoławcze – w związku z remontem jest przykryty dachem tylko w połowie. Spór sprowadzał się do ustalenia, czy można go uznać za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i opodatkować.

Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy budynek musi być trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz mieć fundamenty i dach. W ocenie WSA przyjęcie przez organ podatkowy, że obiekt posiadający pół dachu jest budynkiem, rozszerza definicję ustawową. Taka wykładnia jest prawotwórcza i niedopuszczalna, ponieważ narusza art. 217 konstytucji. Zgodnie z tym przepisem przedmiot opodatkowania musi wynikać wprost z ustawy podatkowej, a interpretacja przepisu nie może być rozszerzająca (chyba że na korzyść podatnika).

Sąd podkreślił, że brak w obiekcie elementów niezbędnych do uznania go za budynek (dachu, fundamentów) nie jest równoznaczny z tym, że jest to budynek w złym stanie technicznym. Tak byłoby, gdyby np. brakowało okien, schodów wewnętrznych lub obiekt byłby zdewastowany – wtedy choć ze względów technicznych nie mógłby być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, to nadal pozostawałby budynkiem. Nie ma znaczenia też, czy obiekt został wyłączony z bieżącej eksploatacji. Musi jednak spełniać wszystkie warunki, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Brak dachu oznacza, że tych warunków nie spełnia. Nie może być więc uznany za budynek.

Wyrok jest nieprawomocny.

Jeśli nie budynek, to budowla
Obiekt budowlany, który nie jest budynkiem, należy uznać za budowlę. Jest ona opodatkowana podatkiem od nieruchomości naliczanym od jej wartości (maksymalna stawka wynosi 2 proc.), o ile jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to takie, które są w posiadaniu przedsiębiorcy, chyba że nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 793/13.