Sprawa dotyczyła interpretacji. Starostwo, które o nią wystąpiło, przedstawiło, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i ma numer NIP nadany przez urząd skarbowy. Obecnie funkcjonuje na rynku jako Skarb Państwa – Starostwo, w związku z tym, że realizuje zadania SP w zakresie gospodarowania jego mieniem.
Odrębnie od starostwa zarejestrowany dla celów podatkowych jest też powiat. Starostwo wyjaśniło, że w ramach czynności opodatkowanych zajmuje się wynajmowaniem pomieszczeń, powiat zaś– sprzedażą nieruchomości. Oba podmioty wystawiają faktury i składają do urzędu skarbowego odrębne deklaracje VAT-7.
Starostwo spytało ministra finansów, czy postępuje prawidłowo, wystawiając faktury VAT i sporządzając deklaracje. Minister finansów stwierdził, że nie, ponieważ nie spełnia ono przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do bycia samodzielnym podatnikiem. Zgodnie z tym przepisem są nim osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Organ wyjaśnił, że Skarb Państwa jest uważany za specjalną osobę prawną, a w sprawach gospodarki nieruchomościami reprezentuje go starosta. Starostwo zaś jest jednostką pomocniczą służącą zarządowi do wykonywania zadań powiatu oraz jego obsługi techniczno-organizacyjnej. W ocenie ministra jedynie powiat, który na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. nr 595 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego, może być odrębnym podatnikiem VAT. Tylko on powinien być zarejestrowany dla celów VAT oraz wystawiać faktury i składać deklaracje rozliczeniowe. Powiat ma bowiem osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a także prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
W skardze do sądu administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim starostwo argumentowało, że musi być odrębnie zarejestrowane, ponieważ wymaga tego ustawa o ewidencji podatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.). WSA się z tym nie zgodził i uznał, że interpretacja ministra jest prawidłowa. Sąd podkreślił, że wadliwa praktyka organów podatkowych nie może zmieniać ustawowej regulacji.
NSA zgodził się z tym rozstrzygnięciem. Podkreślił, że starostwo jest jednostką budżetową i wskazał na analogię między gminą a urzędem gminy, z których tylko gmina jest samodzielnym podatnikiem VAT. NSA zwrócił jednak uwagę na niekonsekwentne stanowisko ministra finansów, który w sprawie jednostek budżetowych gmin (por. uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 1/13) uważa, że jednostki budżetowe gmin oraz urzędy mogą być samodzielnymi podatnikami VAT. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 7 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1648/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia