Jeśli dany podmiot nie jest podatnikiem, na rzecz którego wydano decyzję o nadpłacie, ani nie jest jego następcą prawnym, to nie może wnieść skargi do WSA.

Tak prawomocnie postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki, która na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem (w likwidacji) przejęła należące do niego wierzytelności. Zdaniem spółki w ten sposób uzyskała ona także prawo do żądania przysługującej jej kontrahentowi nadpłaty podatku.

Aby odzyskać pieniądze od urzędu skarbowego, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Izba skarbowa ripostowała z kolei, że skargę wniósł podmiot do tego nieuprawniony. Przypomniała, że na podstawie art. 50 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) skarżyć się do WSA może każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zdaniem izby spółka nie ma takiego interesu prawnego, gdyż w drodze cesji nie mogą być przenoszone uprawnienia takie jak np. prawo do nadpłaty daniny.

Skoro zaś skarżący podmiot nie jest podatnikiem, na rzecz którego została wydana decyzja organów, ani nie jest jego następcą prawnym czy też spółką przekształconą, to nie może też wnosić skargi do WSA. Sąd zarówno pierwszej instancji jak i Naczelny Sąd Administracyjny potwierdziły takie stanowisko.