Jeśli dany podmiot nie jest podatnikiem, na rzecz którego wydano decyzję o nadpłacie, ani nie jest jego następcą prawnym, to nie może wnieść skargi do WSA.

Tak prawomocnie postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki, która na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem (w likwidacji) przejęła należące do niego wierzytelności. Zdaniem spółki w ten sposób uzyskała ona także prawo do żądania przysługującej jej kontrahentowi nadpłaty podatku.

Aby odzyskać pieniądze od urzędu skarbowego, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Izba skarbowa ripostowała z kolei, że skargę wniósł podmiot do tego nieuprawniony. Przypomniała, że na podstawie art. 50 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) skarżyć się do WSA może każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Zdaniem izby spółka nie ma takiego interesu prawnego, gdyż w drodze cesji nie mogą być przenoszone uprawnienia takie jak np. prawo do nadpłaty daniny.