Do końca roku Ministerstwo Finansów przedstawi koncepcję rozliczania VAT w jednostkach budżetowych gmin. Resort zapewnia, że dołoży starań, aby skutki uchwały NSA z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13; sąd uznał, że jednostki te nie mogą być samodzielnymi podatnikami VAT) były jak najmniej uciążliwe. Taką odpowiedź otrzymał DGP.
Resort zapewnia, że do czasu przedstawienia koncepcji organy podatkowe nie będą kwestionować dotychczasowych praktyk – zarówno jeśli chodzi o rozliczenia jednostek budżetowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Zaznaczył jednak, że uchwała NSA nie ma wpływu na stosowanie przepisów ustawy o PIT dotyczących obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwała ta zapadła tylko na gruncie przepisów o VAT – red.)
Z wyjaśnień resortu wynika też, że wstrzymuje się on z opublikowaniem wytycznych dla samorządowców do czasu wydania orzeczenia w sprawie miasta Wrocław (to spór tego miasta z fiskusem spowodował wydanie uchwały przez NSA). Niedawno jednak NSA, rozpoznając sprawę Poznania (wyrok z 10 września 2013 r., sygn. akt I FSK 700/12), potwierdził, za uchwałą, brak podmiotowości prawnopodatkowej samorządowych jednostek budżetowych.
Jednostki budżetowe to np. szkoły, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, placówki służby zdrowia czy jednostki zajmujące się gospodarką komunalną