We wzorach deklaracji podatku od nieruchomości nie może się znaleźć pouczenie o odpowiedzialności karnej.
W orzecznictwie sądów pojawiają się spory dotyczące możliwości pouczania podatników o odpowiedzialności za fałszywe dane w formularzach. Problem dotyczy druków podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) każda rada gminy czy miasta ma prawo ustalić na swoim terenie wzór takiego formularza.
Zdarzają się przypadki, gdy rady w uchwałach ustalających wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (składają ją osoby prawne) oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (składają ją osoby fizyczne) zawierają pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Odpowiedzialność taką przewiduje art. 233 kodeksu karnego. Jak wynika z wyroków (np. WSA w Kielcach, sygn. akt I SA/Ke 680/12 oraz II FSK 2735/12), rady gmin i miast nie są jednak upoważnione do zawarcia we wzorach formularzy informacji i deklaracji podatkowych zapisów dotyczących odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.