Żądając wznowienia postępowania w sprawie, w której podstawą rozstrzygnięcia był niekonstytucyjny przepis, wystarczy powołać się na wyrok TK - mówi Katarzyna Bieńkowska, radca prawny, kancelaria T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski.
Jak z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (patrz ramka) mogą skorzystać podatnicy?
Zarówno przepisy ordynacji podatkowej, jak i Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) w związku z art. 190 ust. 4 konstytucji zawierają jednoznaczne postanowienia, że w przypadku niekonstytucyjności powinno nastąpić wznowienie postępowania. Regulacje sądowoadministracyjne wskazują, że można tego żądać, gdy Trybunał orzekł o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą. Z kolei według ordynacji można wznowić postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli została wydana na podstawie przepisu uznanego za niezgodny z konstytucją. Zatem z tego orzeczenia może skorzystać każdy podatnik, jeśli rozstrzygnięcie wobec niego opierało się na podstawie prawnej zakwestionowanej przez TK.