W sprawie opodatkowania zwrotu wydatków remontowych minister finansów powinien wydać nową interpretację ogólną - mówi Jerzy Jankowski, prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zdaniem urzędników skarbowych sfinansowanie z funduszu remontowego spółdzielni niektórych niezbędnych prac remontowych w mieszkaniach wywołuje różne skutki podatkowe w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu. Czy Pana zdaniem jest to słuszne podejście?

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP jest zaniepokojony tym faktem. Takie podejście fiskusa oznacza, że posiadacze spółdzielczych praw do lokali mogą korzystać ze środków funduszu remontowego bez konsekwencji podatkowych, natomiast właściciele lokali w identycznej sytuacji są obciążani podatkiem. W praktyce spory dotyczą takich robót jak wymiana: stolarki okiennej i drzwiowej, wodomierzy lokalowych i podzielników ciepła, a także instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Ze stanowiskiem organów podatkowych nie zgadzają się sądy administracyjne. W świetle licznych wyroków NSA, nie ma podstaw do różnicowania sytuacji podatkowej osób w zależności od rodzaju posiadanego tytułu prawnego do lokalu. Co przemawia za równym traktowaniem wszystkich posiadaczy praw do lokali?

Obowiązkiem spółdzielni jest utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym, a realizacji tego celu służą wpłaty na fundusz remontowy. Obowiązek ich ponoszenia obciąża w równym stopniu właścicieli i posiadaczy praw spółdzielczych.

Zwrot wydatków na wymianę stolarki i inne remonty nie oznacza, że właściciele mieszkań uzyskują przysporzenie majątkowe podlegające PIT. Kwoty otrzymane od spółdzielni nie powodują przyrostu majątku właściciela. Otrzymuje on jedynie zwrot poniesionych kosztów ze środków, które sam wcześniej wpłacił do spółdzielni na fundusz remontowy. Nie może mieć znaczenia tytuł prawny do lokalu, skoro spółdzielnia pobiera wpłaty na fundusz remontowy od posiadaczy wszystkich tytułów prawnych do lokalu w jednakowej wysokości.

Na czym więc urzędnicy opierają swoje stanowisko?

Organy podatkowe bazują na interpretacji ogólnej ministra finansów z 17 marca 2009 r. (nr DD3/033/33/KDJ/09/209). Argumentują, że w myśl ustawy o własności lokali, właściciel mieszkania jest zobowiązany sam ponosić ciężar eksploatacji i utrzymania własnego lokalu. W ocenie Związku, obowiązek ten jest realizowany właśnie poprzez wpłaty m.in. na fundusz remontowy.

Podkreślić trzeba, że spółdzielnia mieszkaniowa funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów wewnętrznych. Spółdzielnia, w przeciwieństwie do wspólnoty mieszkaniowej, ma ustawowy obowiązek tworzenia funduszu remontowego. Ma też prawo decydować w statucie oraz w regulaminach o tym, jakie roboty remontowe wykonywane w lokalach będą finansowane ze środków funduszu remontowego, a jakie mają być pokrywane bezpośrednio przez posiadaczy praw do lokali.

Czy interweniowali Państwo w tej sprawie u ministra finansów?

Związek wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o wydanie z urzędu interpretacji ogólnej, zapewniającej jednolite stosowanie prawa podatkowego w przedmiotowej sprawie. Oczekujemy na odpowiedź. W naszym przekonaniu wydanie nowej interpretacji ogólnej uwzględniającej linię orzeczniczą sądów administracyjnych jest niezbędne. Ułatwiłoby to życie nie tylko podatnikom, ale również organom skarbowym skarżącym się na nadmiar pracy związanej z rozpatrywaniem lawiny wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.