Nawet jeśli podatnik nie jest właścicielem mieszkania czy domu, może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem nieruchomości. Trzeba jednak spełniać pewne warunki.

Posiadaczem samoistnym jest zgodnie z Kodeksem Cywilnym ten, kto faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Posiadanie takiego statusu zobowiązuje do uiszczania obowiązkowych dla właściciela zobowiązań podatkowych i danin publicznych, np. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, czy podatku leśnego. Możliwe jest jednak także korzystanie z przysługujących właścicielom na gruncie ustaw podatkowych przywilejów, np. z prawa do złożenia wniosku i odzyskania części podatku od towarów i usług od wydatków remontowych poniesionych na zajmowaną nieruchomość.

Zwrot części VAT na materiały budowlane / Dziennik Gazeta Prawna

Gwarantowany zwrot po spełnieniu wymogów

Zwrócenie podatku jest jednak uwarunkowane. Po pierwsze, podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków stanowi wystawiona dla osoby fizycznej faktura. Po drugie, prawo do zwrotu przysługuje, o ile osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali zakupów materiałów budowlanych, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Wreszcie, osoba fizyczna, która poniosła wydatki na remont budynku mieszkalnego musi posiadać tytuł prawny do tego budynku mieszkalnego.

Zgodnie w przepisami ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:
- budową budynku mieszkalnego,
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkaniowe lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.


Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, tj. stawką 22% i wyższą. Zwrot na dotychczasowych zasadach obejmie tylko materiały zakupione do końca 2013 r. (szerzej zob. artykuł z dn. 04.10.2013 r. „Ostatnie 3 miesiące na zakup materiałów budowlanych i pełny zwrot VAT”.

Wystarczy nakaz płatniczy z gminy

Co istotne by spełnić warunek wykazania tytułu prawnego, nie zawsze musi przysługiwać prawo własności do nieruchomości. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23.08.2013 r. o sygn. IBPBII/2/415-615/13/MM wskazał, że podatnik opłacający od 1988 r. podatek od nieruchomości gminy za budynek niestanowiący jego własności, ale w którym zamieszkuje i w którym jest zameldowany od 1958 r. a do tego dysponuje adresowanym na jego imię i nazwisko nakazem płatniczym z urzędu gminy, na którym figuruje jako posiadacz samoistny, przysługuje mu prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem budynku mieszkalnego.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care