Wprost przeciwnie – zatrzymane przez firmę windykacyjną odsetki od wyegzekwowanej należności są jego przychodem. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie roczne PIT wielkopolskiej firmy windykacyjnej. Przedsiębiorca wykazał nadpłatę podatku, która powstała w związku z podpisaną przez niego umową na ściągnięcie zaległej kwoty należnej spółce X od spółki Y. Windykator uzgodnił, że dłużnik będzie spłacał należność w ratach i że oprócz kwoty podstawowej będzie musiał uiścić odsetki za zwłokę. Cała suma wraz z odsetkami wpłynęła na konto przedsiębiorcy. Kapitał podstawowy w wysokości 96 proc. kwoty długu przelał on na konto swego zleceniodawcy (spółka X), zaś pozostałe 4 proc. w porozumieniu ze spółką X potraktował jako prowizję za usługę. Dla siebie zatrzymał też odsetki, wykazując je jako koszt podatkowy.
Urząd skarbowy zakwestionował to rozliczenie. Uznał, że wpłacone na konto windykatora odsetki stanowiły jego przychód i powinny być wykazane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w zeznaniu rocznym.
Przed WSA w Poznaniu podatnik podnosił, że sporna kwota była cały czas własnością spółki X, na rzecz której dochodził zapłaty. WSA oddalił jednak jego skargę. Wziął pod uwagę to, że odsetki cały czas znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorcy. Bez znaczenia jest zaś to, w jaki sposób umówił się ze spółką co do dysponowania wyegzekwowanymi pieniędzmi.
NSA w 2010 r. uchylił ten wyrok. Nakazał uznać za przychód windykatora podlegający opodatkowaniu całą kwotę wierzytelności wraz z przysługującymi od niej odsetkami. Z kolei za koszt uzyskania przychodu – wydatki na nabycie tej wierzytelności od spółki X (w wysokości 96 proc. kwoty długu) i koszty windykacji. WSA, ponownie rozpoznając sprawę, uchylił decyzję naczelnika urzędu skarbowego. Izba skarbowa ponownie złożyła kasację. Tym razem wyrok WSA został uchylony ze względu na zarzuty proceduralne. Nie zmieniło to jednak stanowiska NSA.
– Kosztem może być tylko ta kwota, która została przez podatnika wydatkowana w danym roku, a nie kwota, która stanowi dla niego realne przysporzenie majątkowe, tak jak odsetki w tej sprawie – powiedział sędzia Jerzy Rypina.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2522/11). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia