Ministerstwo przyjęło też uwagi rzecznika, który wskazywał, że zła praktyka banków wynika z wadliwych przepisów art. 81 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.). Zgodnie z nim zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał ich numery. W doktrynie przepis ten różnie jest interpretowany, m.in. tak że pomimo wskazania przez organ numeru rachunku, zajęcie wywołuje skutek nie tylko w stosunku do podanego konta.

Dlatego też – jak podkreśla Ministerstwo Finansów – w ramach planowanej nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji rozważana jest zmiana przepisów regulujących tę kwestię. W grę wchodzi także dodanie przepisów, które pozwoliłyby administracyjnym organom egzekucyjnym skontrolować, czy banki prawidłowo dokonują zajęć egzekucyjnych. Obecnie urzędy nie mają takich uprawnień.

Egzekucji administracyjnej nie podlegają m.in.:
● urządzenia domowe, pościel, bielizna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny,
● pieniądze w kwocie 760 zł,
● środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z płatności w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki.