Przedsiębiorca, który prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, a dodatkowo działa w spółce cywilnej, musi dla każdej z tych aktywności oddzielnie określić formę opodatkowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność od 1989 r. W latach 2007–2008 był opodatkowany w formie ryczałtu na podstawie złożonego wcześ- niej oświadczenia. W połowie 2008 r. zawiązał spółkę cywilną, ale nie złożył przy tym pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Uważał, że nie ma takiego obowiązku, skoro również w spółce chce się rozliczać ryczałtowo. Po dwóch latach nabrał jednak wątpliwości, więc spytał ministra finansów, czy postąpił prawidłowo.
Okazało się, że nie. Z interpretacji indywidualnej wynikało, że przedsiębiorca powinien złożyć kolejne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, niezależnie od tego, że zrobił to już wcześniej. Organ podatkowy uzasadnił to tym, że zawiązanie spółki jest odrębnym przedsięwzięciem podatnika.
Sprawa trafiła do sądu. Przedsiębiorca uważał, że minister źle zinterpretował przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Twierdził, że obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy podatników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie tych, którzy zakładają nową spółkę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jednak kasację ministra finansów. Orzekł, że oświadczenie o wyborze formy opodatkowania złożone przez podatnika uzyskującego przychody wyłącznie z działalności prowadzonej samodzielnie nie rozciąga się na przychody uzyskane przez niego z udziału w utworzonej potem spółce cywilnej. Podkreślił, że jest ono skuteczne tylko w odniesieniu do przychodów z danej formy działalności, a nie odnosi się do wszystkich form prowadzonych przez jednego podatnika. Wskazał, że przedsiębiorca nie musi tak samo rozliczać zysków z jednoosobowej firmy i ze spółki cywilnej. Nawet w przypadku ryczałtu może do różnych form działalności stosować odmienne stawki.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 2453/11).