Nie przy każdej działalności handlowej, wytwórczej lub usługowej można wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Przepisy przewidują pewne ograniczenia.

Czy można stosować jednocześnie ryczałt i liniowy PIT

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność usługową opodatkowaną liniowym PIT. W przyszłym roku zamierza wstąpić do spółki cywilnej, której wspólnicy rozliczają się ryczałtem. Czy w takiej sytuacji również do niego mogą mieć zastosowanie przepisy o ryczałcie ewidencjonowanym?
Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody z działalności gospodarczej, w tym także prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej (ich wspólnikami muszą być jednak osoby fizyczne). Jeśli wspólnicy decydują się na taką formę rozliczeń z fiskusem, to – zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – powinni stosować ją wszyscy. Przepisy wskazanej ustawy nie przewidują natomiast, aby z opodatkowania w tej właśnie formie byli wyłączeni podatnicy prowadzący inną działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową lub podatkiem liniowym PIT.
Ta okoliczność nie będzie zatem stanowiła przeszkody w stosowaniu ryczałtu.
Warto dodać, że w opisanej sytuacji podatnik, który rozlicza się liniowo, nie mógłby jednocześnie opodatkować działalności gospodarczej innego rodzaju według skali. Ten zakaz wynika z art. 9a ust. 5 ustawy o PIT. Przepis ten nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej skorzysta z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a z działalności prowadzonej indywidualnie – z podatku liniowego i odwrotnie.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Art. 9 ust. 5a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy wolny zawód trzeba świadczyć na rzecz innych osób

Położna zamierza zarejestrować własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi odbierania porodów domowych. Czy będzie mogła wybrać ryczałt ewidencjonowany?
Przychody uzyskiwane w związku z wykonywaniem wolnych zawodów zasadniczo nie podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Od tej reguły są jednak wyjątki. Ustawa o podatku zryczałtowanym wprowadza własną definicję wolnego zawodu, w przypadku którego można stosować ryczałt. Zgodnie z nią chodzi tu o pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez: lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Działalność ta nie może być jednak wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. spółek osobowych) albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.
Jednocześnie ustawa precyzuje, że osobiste wykonywanie wolnego zawodu to wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
W praktyce z punktu widzenia możliwości wyboru ryczałtu istotne jest to, kto jest stroną umowy o świadczenie usług położnej. Przesłanką konieczną do uznania za wolny zawód jest świadczenie usług położniczych osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych. Z opisu wynika, że ten wymóg zostanie spełniony. Jeżeli więc położna zamierza świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, ma prawo wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Położne (ale też pielęgniarki czy lekarze) nie mogą natomiast korzystać z opodatkowania ryczałtem, jeżeli zawrą umowę o świadczenie usług, np. z zakładem opieki zdrowotnej. Skutkuje to bowiem tym, że usługi wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej świadczone są nie na rzecz osób fizycznych, lecz tego podmiotu. W takim przypadku dochody położnej będą podlegały opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jeśli taki wybierze.
Warto dodać, że osoby wykonujące wolny zawód w rozumieniu ustawy o podatku zryczałtowanym mogą rozliczać się również w formie karty podatkowej.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy do pożyczki pod zastaw stosuje się ryczałt

Podatnik planuje otworzenie lombardu. Czy taką działalność będzie mógł opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym?
Nie każda działalność usługowa lub handlowa może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym. Przepisy nie pozwalają stosować tej formy rozliczeń z fiskusem podatnikom prowadzącym określone rodzaje działalności. Dotyczy to osób osiągających przychody m.in. z prowadzenia lombardu, a więc działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw.
Pozostałe wyłączenia dotyczą: prowadzenia aptek, kantorów, wolnych zawodów (z wyjątkami określonymi wprost w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku zryczałtowanym), handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, a także kilkudziesięciu rodzajów usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku zryczałtowanym.
Zakaz stosowania ryczałtu obejmuje ponadto podatników wytwarzających wyroby opodatkowane akcyzą (z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy usługę kwalifikuje się według PKWiU

W ramach działalności gospodarczej podatnik będzie świadczył usługi naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0). Czy rozliczając się z fiskusem będzie mógł stosować ryczałt ewidencjonowany ze stawką 8,5 proc.?
Stawki ryczałtu są zróżnicowane i wynoszą od 3 proc. (np. w działalności handlowej) do 20 proc. (w przypadku wolnych zawodów). Do przychodów z działalności usługowej zasadniczo zastosowanie ma 8,5-proc. stawka ryczałtu (ale są wyjątki).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku zryczałtowanym działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Podkreślić trzeba, że kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. W przypadku trudności w ustaleniu symbolu przedsiębiorca może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Trzeba przy tym pamiętać, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się m.in. do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W załączniku tym nie wymieniono usług naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 95.11.10.0. Jeżeli więc podatnik prawidłowo zaklasyfikował swoje usługi, to przychody uzyskane z ich świadczenia mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według 8,5-proc. stawki.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Czy istotna jest wielkość przychodów z poprzedniego roku

Właściciel zakładu fotograficznego od trzech lat opłacał podatek według skali. W przyszłym roku chciałby przejść na ryczałt. Czy będzie miał do tego prawo, jeśli uzyskiwane przez niego przychody wynoszą ok. 200 tys. zł rocznie?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą stosować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro.
Przeliczenia na złote kwoty 150 tys. euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Banki Polski, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 4,2230 zł. Oznacza to, że górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2014 r. wynosi 633 450 zł.
W przypadku świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.20) ryczałt wynosi 17 proc. przychodów. Zanim jednak właściciel zakładu zdecyduje się na wybór tej formy opodatkowania, powinien zapoznać się z załącznikiem 2 do ustawy o podatku zryczałtowanym. Zawiera on listę usług, których świadczenie wyłącza przedsiębiorcę z opodatkowania w tej formie. Znajdują się na niej (pod poz. 36) usługi fotograficzne specjalistyczne. Dotyczy to wyłącznie:
● usług fotoreporterów,
● usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych.
Jeśli podatnik takiej działalności nie wykonuje, to co do zasady może w 2014 r. rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 17 proc. W tym celu powinien złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ma na to czas do 20 stycznia 2014 r.
Podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczają go i wpłacają na rachunek bankowy urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania PIT-28 (czyli do 31 stycznia następnego roku).
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. n ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).