Firma przy wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego automatycznie uzyska również numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł znacznie szybciej rozpocząć działalność.
Liczba spółek handlowych / Dziennik Gazeta Prawna
To założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw, które przyjął już rząd. Dziś z podobnych udogodnień w nadawaniu NIP korzystają tylko jednoosobowe firmy rejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Niebawem pełna formuła jednego okienka ma objąć również przedsiębiorców wpisywanych do rejestru sądowego, a więc przede wszystkim spółki prawa handlowego (przybliżoną datą wejścia w życie zmian jest pierwsze półrocze 2014 r.). NIP ma być nadawany automatycznie po dokonaniu wpisu do KRS (to samo ma dotyczyć nadawania REGON). W praktyce oznacza to zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku dołączania do wniosku o rejestrację dodatkowych formularzy i zgłoszeń, m.in. dla urzędu skarbowego. Po wpisaniu podmiotu do KRS dane z tego wykazu mają być automatycznie i elektronicznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników w celu nadania NIP, który od razu byłby ujawniany w KRS.

Łatwiej mają przedsiębiorcy w CEIDG

Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach, wyjaśnia, że obecnie firmy wpisywane do KRS wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców muszą złożyć m.in. zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2 ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Sąd rejestrowy następnie przesyła to zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o jego dokonaniu.
– Nie dotyczy to sytuacji, gdy wnioskodawca składa wniosek o wpis do KRS w formie elektronicznej. Wówczas zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 należy przesłać samodzielnie do naczelnika urzędu skarbowego, drogą elektroniczną – radzi Michał Kasprzak.
Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane przez naczelnika US niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.
Łatwiej mają przedsiębiorcy wpisywani do CEIDG. W jednym wniosku o rejestrację, tj. CEDG-1, mogą załatwić zarówno kwestie związane z nadaniem NIP, jak i wyborem formy opodatkowania. Dzieje się tak dlatego, że CEIDG-1 jest nie tylko wnioskiem o wpis przedsiębiorcy, lecz także zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika US w celu nadania NIP. Wniosek o wpis do CEIDG jest przekazywany do wskazanego przez podatnika naczelnika urzędu skarbowego.
– Naczelnik wydaje osobie fizycznej rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej potwierdzenie nadania NIP nie później niż następnego dnia roboczego – tłumaczy Michał Kasprzak.
Trochę inaczej jest w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej (przedsiębiorcami rejestrowanymi w CEIDG są poszczególni wspólnicy, a nie spółka).
– NIP nadawany jest spółce po złożeniu zgłoszenia identyfikacyjnego bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu NIP-2 – przypomina Michał Kasprzak.
W takim przypadku potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia.

Wybór formy opodatkowania

Warto wspomnieć, że integralną częścią wniosku o wpis osoby fizycznej do CEIDG jest żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania PIT: zasady ogólne, podatek liniowy (19-proc.) albo ryczałt (tj. ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – w tym ostatnim przypadku konieczny jest dodatkowo PIT-16, czyli wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty, który można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub dołączyć do wniosku CEIDG-1).
Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy w MDDP, zwraca uwagę, że także wspólnicy spółki osobowej rejestrowanej w KRS mogą zdecydować się na wybór szczególnej formy opodatkowania dochodów, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub 19-proc. podatek liniowy. Wymaga to jednak złożenia odpowiedniego oświadczenia naczelnikowi US. Przystąpienie do spółki w trakcie roku podatkowego oznacza, że oświadczenie powinno zostać złożone przed rozpoczęciem działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
– Decyzja jednego wspólnika o wyborze podatku liniowego nie stoi na przeszkodzie, aby pozostali wspólnicy rozliczali dochody ze spółki osobowej na zasadach ogólnych – wskazuje Rafał Sidorowicz.
Dodaje, że inaczej wygląda sytuacja w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
– Oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki naczelnikom urzędów skarbowych według miejsca zamieszkania każdego z nich – podkreśla ekspert.
Na koniec warto przypomnieć, że osobnego zgłoszenia w urzędzie skarbowym wymaga zawsze rejestracja przedsiębiorców dla celów VAT (formularz VAT-R). Osoby posługujące się podpisem elektronicznym mogą złożyć VAT-R za pośrednictwem CEIDG.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd