Minister Finansów ogłosił maksymalne stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2014 roku. Będą wyższe od tych obowiązujących w 2013 roku.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ustalają rady gminy, nie mogą jednak przekraczać granicy określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. Rok 2014 przyniesie wzrost maksymalnych stawek obowiązujących podatków gminnych.

Stawki podatków lokalnych w 2014 roku / Dziennik Gazeta Prawna

Nowe maksymalne stawki podatków lokalnych będą w przyszłym roku wyższe o 0,9 proc. Ich górna granica nie będą mogła przekroczyć:

1. Podatek od nieruchomości

1) W 2013 roku uchwalona przez radę gminy maksymalna stawka podatku od nieruchomości nie może przekroczyć:
• 0,89 zł za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ( w zeszłym roku 0,84 zł);
• 4,56 zł za 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, które są zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne ( w zeszłym roku 4,33 zł);
• 0,46 zł za pozostałe grunty w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( w zeszłym roku 0,43 zł).


2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych — 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 0,73 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 22,82 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 10,65 zł),
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych — 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 4,63 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 7,66 zł).2. Podatek od środków transportu

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:
- Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 818,17 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.364,92 zł,
c) powyżej 9 ton – 1.637,89 zł,
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3.125,56 zł.
- Od ciągników siodłowych lub balastowych:
a) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.910,85 zł,
b) przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie – 2.415,84 zł; powyżej 36 ton – 3.125,56 zł).

- Od przyczep lub naczep:
a) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.637,89 zł,
b) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 1.910,85 zł; powyżej 36 ton – 2.415,84 zł).

- Od autobusów:
a) mniej niż 30 miejsc – 1.910,85 zł,
b) równo lub więcej niż 30 miejsc – 2.415,84 zł.

3. Inne podatki i opłaty

Rada gminy, w drodze uchwały:
1) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:
a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 zł dziennie,
b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,19 zł dziennie,
c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,11 zł dziennie,
d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,30 zł dziennie,
f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,01 zł rocznie od jednego psa.