Podatnik zameldowany przez co najmniej rok w mieszkaniu nabytym przed końcem 2008 r. sprzedając je nie będzie musiał płacić podatku. Prawo do zwolnienia przysługuje także małżonkowi, który tego warunku nie spełnił.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Ustawa przewiduje jednak zwolnienia. Jednym z nich jest tzw. ulga meldunkowa, z której mogą skorzystać osoby, które nabyły (wybudowały) nieruchomość (prawa majątkowe) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. – podatku nie zapłacą, jeżeli przez co najmniej 12 miesięcy byli zameldowani w zbywanej nieruchomości.

Uwaga: nieruchomości nabyte w 2008 r. nie będą podlegały opodatkowaniu w przypadku zbycia, które nastąpi po 31.12.2013 r. bez konieczności spełniania warunków zwolnienia.

Według art. 21 ust.1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:a. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,b. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,c. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,d. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie- jeśli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ulga meldunkowa przysługuje także małżonkowi

Zwolnienie od podatku dochodowego sprzedaży np. mieszkania ze względu na długi okres zameldowania podatnika ma zastosowanie także dla jego małżonka. Jak podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 marca 2013 r., o sygn. ILPB2/415-1170/12-5/AJ, spełnienie warunków niezbędnych do skorzystania z ulgi meldunkowej przez np. męża powoduje, iż z ulgi mogą skorzystać łącznie oboje małżonkowie, nawet jeśli żona tych warunków nie spełnia. Co istotne jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, to nie ma ona znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje bowiem warunku istnienia między małżonkami wspólności ustawowej.

Wymagane formalności

Warto pamiętać, że do skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi meldunkowej, bez wchodzenia w konflikt z fiskusem, potrzebne jest złożenie we właściwym według miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym oświadczenia, że spełnia się warunki do zwolnienia. Jest na to 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Wystarczy, aby dokument złożył jeden z małżonków.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care