Czy nagroda w loterii fantowej jest opodatkowana

Niedawno wziąłem udział w loterii fantowej organizowanej przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Otrzymałem główną nagrodę o wartości 1455 zł. Czy powinienem od tej nagrody zapłacić podatek?

Nie W tym przypadku będą miały zastosowanie regulacje zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z nich, że zwolnione z podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych. Dotyczy to przypadków, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy mam obowiązek odprowadzenia podatku

Uczestniczyłam w konkursie przeprowadzonym przez jeden z ilustrowanych tygodników. Dopisało szczęście i otrzymałam nagrodę o wartości 530 zł. Czy mam obowiązek odprowadzenia w takim przypadku podatku?

Nie Tego rodzaju nagrody objęte są zwolnieniem podatkowym, które przewidziano w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi regulacjami, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy 10-proc. podatek musi być pobrany przez płatnika

Czy do pobrania 10-proc. zryczałtowanego podatku od wygranych lub nagród zobowiązany jest płatnik, czyli organizator konkursu?

Tak Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskane w Polsce dochody (przychody) z wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub od nagród związanych ze sprzedażą premiową objęte są zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wysokość tego podatku wynosi, co do zasady, 10 proc. wygranej lub nagrody. Regulacje te znajdują się w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Do pobrania tego 10-proc. zryczałtowanego podatku od wygranych lub nagród zobowiązany jest płatnik, czyli organizator konkursu. Płatnikami są osoby fizyczne, będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (konkursów). Takie regulacje zawarte są w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

■ Art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy mogę nie wpłacać zryczałtowanego podatku

Wygrałem nagrodę rzeczową. Przed wydaniem nagrody zażądano jednak ode mnie wpłacenia zryczałtowanego podatku. Czy żądanie to może być uznane za bezpodstawne?

Nie Jeżeli przedmiotem wygranych nie są pieniądze, to podatnik jest zobowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia. Wynika to z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei płatnicy, o których mowa w art. 41 ustawy, muszą przekazać kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek). Kwoty te trzeba przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Obowiązek ten określono w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna

■ Art. 41 ust. 7, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy kupujący muszą zapłacić podatek tylko od rabatu

Nasze przedsiębiorstwo zorganizowało konkurs. Ci, którzy w nim zwyciężą, mają możliwość kupienia określonych dóbr po cenie niższej od rynkowej. Czy opodatkowany będzie w takiej sytuacji rabat otrzymany przez zwycięzcę konkursu?

Tak Według kodeksu cywilnego konkurs jest odmianą przyrzeczenia publicznego. Jedna strona przyrzeka, że w przypadku, gdy ktoś wygra konkurs, to spełni na jego rzecz określone świadczenie. Obniżenie ceny zakupu (różnego rodzaju rabaty) stanowi dla osoby wygrywającej konkurs nagrodę. Nagroda, zgodnie ze słownikiem, jest to określone wyróżnienie, będące formą wynagrodzenia czy też uznania. W przypadku umożliwienia zwycięzcom konkursu zakupów po cenie niższej od rynkowej, mamy do czynienia z takim specyficznym charakterem świadczenia. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegać będzie rabat otrzymany przez zwycięzcę konkursu, czyli różnica między wartością rynkową nagrody a ceną jej zakupu przez uczestnika konkursu (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Płocku, nr 1419/UPO-415-175/05/AS z 16 grudnia 2005 r.).

Podstawa prawna

■ Art. 12, art. 21 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy pracownicy powinni rozliczyć się z fiskusem

Nasza firma obchodziła niedawno jubileusz 10-lecia. Z tej okazji zarząd zorganizował dla pracowników konkurs. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali nagrody o wartości od 2540 do 3100 zł. Czy od takich nagród trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Tak Przyznanie nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników konkursu, będących pracownikami organizatora, należy traktować jako dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla dochodów ze stosunku pracy, a więc według skali podatkowej. Dotyczy to sytuacji, gdy konkurs skierowany jest tylko do pracowników płatnika. Oznacza to, że fakt zatrudnienia decydował o tym, czy dana osoba może wziąć udział w konkursie, zaś koszty zorganizowania konkursu obciążają pracodawcę (patrz wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Nysie, nr PD/415-47/05 z 19 grudnia 2005 r.).

Podstawa prawna

■ Art. 12 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy obowiązek podatkowy dotyczy również ucznia

Mój syn jest uczniem. Niedawno wziął udział w olimpiadzie zorganizowanej zgodnie z regulacjami związanymi z systemem oświaty. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że główna nagroda przypadła synowi. Czy jednak taka nagroda jest opodatkowana?

Nie Kwestię tę reguluje art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tego przepisu, zwolnione z podatku dochodowego są wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 115 ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Czy wygrana w loterii podlega opodatkowaniu

Wziąłem udział w grze liczbowej prowadzonej przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Wygrałem 1870 zł. Czy będę musiał zapłacić od tego podatek?

Nie Wygrana taka jest zwolniona z podatku. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, nie trzeba płacić podatku, jeżeli jednorazowa wartość wygranych w grach urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych nie przekracza 2280 złotych.

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Przygotował KRZYSZTOF TOMASZEWSKI