PROBLEM

Spółka prowadzi m.in. sprzedaż detaliczną paliw na terenie całego kraju. W ramach prowadzonej działalności zamierza wprowadzić program lojalnościowy dla swoich pracowników i członków ich najbliższej rodziny. Spółka szacuje, że program obejmie ok. 2000 osób. W późniejszej perspektywie programem planowane jest objęcie także pracowników spółek z grupy członków ich najbliższej rodziny. Celem programu lojalnościowego jest przede wszystkim stworzenie grupy zakupowej składającej się z pracowników spółki oraz członków ich rodzin, co w ocenie spółki będzie skutkowało zwiększeniem wolumenu sprzedaży na stacjach paliw.

Zgodnie z założeniami programu zostaną nim objęci pracownicy spółki oraz członkowie ich najbliższej rodziny, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w tym programie. Każdy pracownik oraz członek jego rodziny otrzyma specjalną przypisaną do niego elektroniczną kartę rabatową, za pomocą której na danej stacji będzie mógł zatankować paliwo z rabatem. Należy zaznaczyć, że ilość tankowanego paliwa na daną kartę oraz wielkość rabatu będzie monitorowana przez system komputerowy.

Otrzymana karta nie będzie ani kartą płatniczą, ani kartą kredytową, ani też innym środkiem płatniczym. Udzielany rabat na zakup paliw będzie dla pracowników i członków ich rodzin odpowiadał rabatom udzielanym innym klientom flotowym o podobnej wielkości (liczbie samochodów) i wolumenie zakupów. Czy rabaty będą stanowiły przychód?

ODPOWIEDŹ IZBY

Skutkiem uzyskania rabatu jest obniżenie ceny zakupu towarów. Jeśli zatem grono beneficjentów – podmiotów korzystających z rabatów – nie będzie ograniczone wyłącznie do pracowników, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u uczestników programu nie powstanie.

Jednocześnie o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik czy także inna osoba niezwiązana z pracodawcą.

W konsekwencji korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników spółki, wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi w żaden sposób ze spółką, jest neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników. Zatem po stronie pracowników spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie członków ich rodzin.

Wobec tego spółka nie będzie zobowiązana w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz w stosunku do członków ich rodzin do wystawienia stosownych informacji podatkowych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2010 r. (nr IPPB2/415-920/10-2/AK).