Sprzedaż fotografii w sieci podlega podatkowi dochodowemu. W zależności od liczby transakcji jest to albo przychód z praw autorskich, albo z działalności gospodarczej. W pierwszym przypadku twórca ma prawo do uwzględnienia 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.
Krystian Pawłowicz ekspert podatkowy w KPMG w Polsce / Media / mat. prasowe
Fotografia może być nie tylko zajęciem hobbystycznym, ale również źródłem zarobku. Nie trzeba być jednak profesjonalnym artystą, który ma własne studio, by na niej zarabiać. Można udostępniać swoje prace w internetowych bankach zdjęć (stocki fotograficzne). Wgrane na takie serwery zdjęcia z podróży mogą posłużyć wydawcom do zaprojektowania pocztówek czy albumów albo zilustrowania publikacji prasowych. Także inne ujęcia, np. fotografie starych przedmiotów czy maszyn, mogą zainteresować nabywców. Jeśli znajdzie się chętny na zakup danego materiału, autor dostaje wynagrodzenie – stawka zależy od umowy.

Wynagrodzenie z PIT

Podatnik, który zarejestruje się w internetowym banku zdjęć, musi się liczyć z tym, że zapłaci podatek od otrzymanych należności za sprzedane prace. Będzie je musiał opodatkować samodzielnie i podać w zeznaniu podatkowym.
Wynika to z tego, że zgodnie z ustawą o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które są zwolnione, oraz tych, od których na podstawie Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) zaniechano poboru daniny. Dochody ze sprzedaży zdjęć nie są obecnie objęte ulgą, także minister finansów, wydając przepisy wykonawcze, nie zdecydował o tym, aby zaniechać od nich PIT.
Problemem jest zaliczenie otrzymanego z banku zdjęć wynagrodzenia do właściwego źródła przychodu. W grę wchodzą dwie możliwości: przychód z praw majątkowych lub z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zaklasyfikowanie wynagrodzenia do właściwego źródła wiąże się z odpowiednim rozliczeniem podatkowym.

Sporadyczna działalność

Najczęściej podatnicy zajmujący się fotografią amatorsko, którzy rejestrują się w internetowych bankach zdjęć, sprzedają swoje prace sporadycznie. W takim przypadku nie muszą opodatkowywać uzyskanego wynagrodzenia w ramach przychodów z działalności gospodarczej.
Takie stanowisko potwierdzają izby skarbowe. Przykładowo dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 27 maja 2010 r. (nr ITPB1/415-216/10/MR) uznał, że podatnik wstawiający od czasu do czasu swoje prace do internetowych banków zdjęć nie ma obowiązku rejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzasadnił, że takie działania nie są ani ciągłe, ani też zorganizowane, więc nie mają cech działalności.
Taką interpretację dyrektor izby wydał dla podatnika, który już zarejestrował działalność gospodarczą w urzędzie gminy. Miał jednak wątpliwości, czy postąpił prawidłowo, skoro zdjęcia wykonuje sporadycznie – czasem raz na tydzień, czasem raz na miesiąc. Wyjaśnił, że przychód uzyskuje jedynie w przypadku, gdy jakiś użytkownik serwisu kupi prawo do wykorzystania jego zdjęcia z agencji. Zawsze jednak po sprzedaży pozostaje właścicielem praw autorskich do fotografii.
Izba skarbowa uznała, że formalna rejestracja działalności gospodarczej nastąpiła jedynie ze względu na brak wiedzy o innych możliwościach rozliczania się z urzędem skarbowym. Według organu przychód ze sporadycznie wykonywanych zdjęć powinien być rozliczony tak jak przychód z praw majątkowych.

Zeznanie roczne

Oznacza to, że wynagrodzenie z tytułu sprzedaży fotografii należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód z praw autorskich i innych praw (deklaracja PIT-36 lub PIT-37). Należy je złożyć do 30 kwietnia roku następującego po uzyskaniu przychodu. Przy tego rodzaju przychodach nie trzeba uiszczać zaliczek w ciągu roku.
Podatnik powinien rozliczyć się na podstawie otrzymanych przelewów z wynagrodzeniem od banku zdjęć. Po zakończeniu roku musi więc przejrzeć zestawienie sprzedaży prac zarejestrowanych na jego koncie w portalu oraz historię operacji na rachunku bankowym. Od przychodu może odliczyć 50-proc. koszty jego uzyskania (w ramach obowiązującego limitu).
50-proc. koszty uzyskania przychodów z tytułu praw majątkowych są limitowane. W skali roku kalendarzowego nie mogą przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2013 r. można więc odliczyć maksymalnie 42 764 zł

1. Czy sprzedaż prac fotograficznych jest działalnością gospodarczą

Fotograf zarejestrował się w internetowym banku zdjęć. Od każdej sprzedanej pracy otrzyma wynagrodzenie. Nie potrafi jeszcze oszacować skali przychodów. Czy urząd skarbowy może uznać to za działalność gospodarczą?

Takie ryzyko istnieje, kryterium jest właśnie skala prowadzonej sprzedaży. Obecnie większość interpretacji izb skarbowych potwierdza, że sporadyczna sprzedaż zdjęć w internetowych bankach to przychody z praw majątkowych. Są też jednak i takie, które nakazują rozliczyć otrzymane wynagrodzenie tak jak przychody z działalności gospodarczej. Takie stanowisko wyraził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 14 września 2009 r. (nr IPPB1/415-556/09-2/MT).

Jeśli podatnik zdecydowałby się zarejestrować działalność, mógłby w pełni wrzucić do kosztów firmy np. cenę kupionego sprzętu oświetleniowego. Aby formalnie zarejestrować działalność, powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na druku CEIDG-1 może wybrać też formę opodatkowania (w tym np. liniowe według stawki 19 proc.). Musi jednak pamiętać, że także w sytuacji gdy nie będzie osiągał zysku z umieszczania zdjęć na płatnych stockach fotograficznych, będzie musiał składać deklaracje podatkowe i wykazywać przed urzędem skarbowym straty z prowadzonej działalności.

2. Czy zysk ze sprzedawania odbitek można uznać za przychody z praw majątkowych

Czytelniczka chce za pośrednictwem internetowych portali oferować nie tylko zdjęcia cyfrowe, lecz także gotowe wydruki (odbitki). Czy będzie musiała zarejestrować działalność gospodarczą?

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 12 listopada 2012 r. (nr ILPB1/415-723/12-5/AP) uznał, że uzyskaną zapłatę za sprzedaż przez internet wydrukowanych i oprawionych fotografii należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Według organu zdjęcia w postaci wydrukowanej i oprawionej będą egzemplarzami utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zaś ich autor będzie uznany za twórcę. Przychód z praw majątkowych powstaje m.in. w przypadku przychodów związanych działalnością artystyczną, w tym z prawami autorskimi. Organ wyjaśnił również, że w takim przypadku osoba, która sprzedaje gotowe wydrukowane fotografie, ma prawo do zastosowania kosztów podatkowych w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu.

3. Czy fotograf przedsiębiorca może płacić podatek według karty

Podatnik zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zdjęć portretowych, reportażowych, okolicznościowych w studiu fotograficznym oraz poza nim. Zrobienie odbitek dla klientów będzie jednak powierzać laboratoriom fotograficznym. Czy może rozliczać się według karty podatkowej?

Jedną z przesłanek uzasadniających opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest to, aby przedsiębiorca nie korzystał z usług innych podmiotów za wyjątkiem usług specjalistycznych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 3 października 2011 r. (nr IPPB1/415-612/11-2/AM) wyjaś- nił, że nie chodzi tu o usługi wymagające zastosowania skomplikowanego specjalnego sprzętu czy aparatury i wykorzystania wąskiej, bardzo specjalistycznej wiedzy. Usługi specjalistyczne są to czynności i prace wykraczające poza zgłoszony rodzaj działalności, które są niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu czy usługi. Jeśli więc fotograf zamierza powierzać wykonywanie odbitek laboratoriom, to nie może opodatkować swojej działalności w formie karty podatkowej. Takie rozliczenie byłoby możliwe, gdyby robił fotografie, nie korzystając z usług innych firm z tej samej branży. Karta to uproszczony sposób opodatkowania. Wysokość miesięcznego podatku w stałej kwocie ustala naczelnik urzędu skarbowego, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców miejscowości, w której działa podatnik, oraz liczbę zatrudnionych przez niego osób.

Podstawa prawna
Art. 5a pkt 6, art. 9 ust. 1, art. 18, art. 22 art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Art. 23 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).
Jakie problemy może mieć fotograf z rozliczeniem PIT
Kluczowa przy rozliczaniu zysków z odpłatnego udostępniania fotografii za pośrednictwem banków zdjęć jest właściwa kwalifikacja takich przychodów do określonego źródła. Z jednej strony można je potraktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa o PIT zawiera jej własną definicję. Obejmuje ona m.in. działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innego źródła. Niektóre interpretacje indywidualne ministra finansów potwierdzają taką kwalifikację, jednakże powinna mieć ona zastosowanie tylko w nielicznych przypadkach. Przede wszystkim działalność taka musiałaby mieć charakter zorganizowany i ciągły. Ponadto z działalności gospodarczej wyłączone zostały przychody z praw majątkowych, a to z nimi właśnie podatnicy najczęściej będą wiązali przychody z udostępniania zdjęć. W większości przypadków fotografia będzie stanowiła utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W omawianej sytuacji podatnicy najczęściej będą osiągali przychody z tytułu udzielenia licencji na wykorzystanie fotografii. W rezultacie wynagrodzenie uzyskane za pośrednictwem banków zdjęć będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT. Stanowisko takie potwierdzają interpretacje indywidualne m.in. dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2012 r. (nr IBPBI/1/415-522/12/KB) czy też dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 sierpnia 2011 r. (nr IPTPB2/415-218/11-2/KO).
Warto pamiętać, że w takiej sytuacji podatnicy powinni mieć prawo uwzględnienia, w określonych granicach, 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.
Sytuacja może się okazać bardziej złożona w przypadku zagranicznych banków zdjęć. Podmioty takie mogą mieć obowiązek poboru podatku u źródła od należności licencyjnych. Należy wówczas zastosować właściwą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku podatnicy powinni do swojego zeznania rocznego PIT-36 dołączyć informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym tam podatku na formularzu PIT/ZG.