Podatnik wnoszący aport do spółki kapitałowej zawsze otrzymuje przychód równy wartości nominalnej udziałów, nawet jeśli jest ona niższa od wartości aportu. Tak orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła polskiego przedsiębiorstwa, które zamierzało wnieść do spółki zarejestrowanej na Cyprze prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Wartość aportu ma zostać określona w wartości rynkowej na dzień jego wniesienia. W zamian polska firma otrzyma udziały w cypryjskiej firmie. Ich wartość nominalna będzie jednak niższa niż wartość rynkowa przekazanego znaku towarowego. Polskie przedsiębiorstwo uznało, że w przypadku takiej transakcji osiągnie przychód równy nominałowi obejmowanych udziałów. Według niego wynika to z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że przychód stanowić będzie wartość rynkowa aportu. Należy bowiem wziąć też pod uwagę – wraz ze wskazanym przez przedsiębiorstwo przepisem art. 14 ust. 1–3 ustawy o CIT. Z tych ostatnich wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy w wysokości tej drugiej. Organ dodał, że ustalenie nominalnej wartości udziału, a w konsekwencji również przychodu, nie może odbywać się na zasadzie dowolności. Powinna ona zasadniczo odpowiadać realnej wartości rynkowej (zbywczej) przedmiotu aportu w momencie jego wnoszenia do spółki.
WSA w Poznaniu uchylił tę interpretację. Orzekł, że jest sprzeczna z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, który jednoznacznie wskazuje, że przychód podatkowy stanowi wartość nominalna udziałów, określona w umowie spółki. Natomiast użycie przez ustawodawcę pojęcia „wartość nominalna”, wskazuje, że wykluczona jest możliwość ustalania wartości przychodu opartej na jakichkolwiek innych wyznacznikach, np. wartości rynkowej przedmiotu wkładu – podkreślił sąd.
NSA utrzymał to w mocy i oddalił skargę kasacyjną ministra. Orzekł, że wartość nominalna nie może podlegać szacowaniu przez organy podatkowe. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 sierpnia 2013 r. (sygn. II FSK 2433/11).