Ministerstwo Finansów proponuje uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i tworzeniu sprawozdań finansowych dla najmniejszych przedsiębiorców. Korzysta z możliwości, jakie daje państwom UE nowa dyrektywa rachunkowa, która weszła w życie 19 lipca.
Propozycje uproszczeń pojawiły się w opublikowanym właśnie projekcie zmian w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Aby skorzystać z nowych możliwości, konieczna będzie zgoda organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe (np. zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sp. z o.o.). O jakie możliwości chodzi? Przykładowo sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego obejmującego podstawowe informacje (bilans z informacjami uzupełniającymi i rachunek zysków i strat) – określone w załączniku nr 4, który będzie dodany do ustawy o rachunkowości. Ponadto mikropodmioty nie będą stosować do wyceny aktywów i pasywów wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia. Dodatkowo stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców itd., które nie prowadzą działalności gospodarczej, będą zwolnione ze stosowania przepisów (rozdziałów 6 i 7 ustawy) dotyczących skonsolidowanych sprawozdań, badania i publikacji dokumentów w KRS.
Zmiany będzie można zastosować po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.