RPO podkreślił, że na gruncie PIT odsetki mające charakter quasi-odszkodowawczy są uznawane za przychód z innych źródeł i jeśli nie są objęte żadnym ze zwolnień, podlegają opodatkowaniu.
W dwóch lipcowych pismach rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów o kolejne zmiany w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i wprowadzenie zwolnień w tym podatku. Pierwsze pismo (nr RPO/732587/13/V/620.1 RZ) dotyczy opodatkowania odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 par. 1 kodeksu cywilnego.
RPO podkreślił, że na gruncie PIT odsetki mające charakter quasi-odszkodowawczy są uznawane za przychód z innych źródeł i jeśli nie są objęte żadnym ze zwolnień, podlegają opodatkowaniu. I tak właśnie jest z odsetkami wypłacanymi na podstawie art. 481 par. 1 k.c. Podlegają one PIT – co potwierdzają sądy administracyjne (np. NSA w wyroku z 20 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 2533/11). Rzecznik wskazuje, że ich przyznanie – w większości przypadków – nie wzbogaca beneficjenta, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Przykładem są sprawy opisane w skargach obywateli, np. matki częściowo niezdolnej do pracy, samotnie wychowującej dziecko, która otrzymała zaległe alimenty wraz z odsetkami, czy pacjenta, który na skutek zakażenia szpitalnego stał się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, a obecnie otrzymał od szpitala zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą wraz z odsetkami. RPO uważa, że minister finansów powinien rozważyć wprowadzenie zwolnienia podatkowego obejmującego odsetki za zwłokę.