Opodatkowaniu podlegają zaś znaleźne i wynagrodzenie za oddanie skarbu – potwierdziło Ministerstwo Finansów.
Po naszym tekście dotyczącym skutków podatkowych planowanej ustawy o rzeczach znalezionych poseł PO wystąpił z interpelacją (nr 17542/13) w sprawie opodatkowania znaleźnego. W odpowiedzi MF podkreśliło, że w obowiązującym stanie prawnym zarówno kwota znaleźnego, jak i wynagrodzenie za znalezienie skarbu (rzeczy o znacznej wartości materialnej, naukowej lub artystycznej znalezionej w okolicznościach, w których poszukiwanie właściciela byłoby bezcelowe) stanowią dla znalazcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Wykazuje się go w rocznym zeznaniu podatkowym i oblicza podatek stosownie do obowiązującej skali. Zdaniem resortu finansów przychodem w rozumieniu ustawy o PIT nie jest zaś wartość rzeczy znalezionej, która staje się własnością znalazcy po upływie okresów wskazanych w kodeksie cywilnym (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
MF wyjaśnia, że projekt założeń do ustawy o rzeczach znalezionych porządkuje regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia oraz dostosowuje je do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych. Tak jak obecnie znalazcy ma przysługiwać roszczenie o znaleźne (10 proc.), przy czym byłoby ono uzależnione od dopełnienia przez niego ustawowych obowiązków (m.in. zawiadomienia właściwego starosty). W przypadku nieodebrania zguby przez uprawnionego stawałaby się ona własnością znalazcy.
Projekt poszerza przy tym katalog rzeczy znalezionych, które w określonych okolicznościach będą mogły przejść na własność znalazcy, a nie jak dotychczas – na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli znalezisko będzie zaś zabytkiem albo materiałem archiwalnym, w każdym przypadku nieodebrania go przez osobę uprawnioną stanie się własnością Skarbu Państwa. W tej sytuacji projekt przewiduje nagrodę dla znalazcy.
Resort finansów stwierdza, że po wejściu w życie nowych unormowań, podobnie jak obecnie, wartość rzeczy znalezionej, która po upływie określonych terminów stanie się własnością znalazcy, nie będzie stanowiła dla niego przychodu podlegającego PIT. Opodatkowane będą zaś – jako przychód z innych źródeł – znaleźne, wynagrodzenie za znalezienie skarbu oraz nagroda, o której mowa w projekcie założeń do projektu ustawy o rzeczach znalezionych.
Etap legislacyjny
Projekt założeń do ustawy o rzeczach znalezionych przyjęty przez Radę Ministrów