PIT należny w naszym kraju można pomniejszyć o kwotę pobraną w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Tak stwierdziła bydgoska izba skarbowa. Zastrzegła, że potrącona kwota nie może być kosztem uzyskania przychodu.
O interpretację wystąpił przedsiębiorca – inżynier świadczący usługi zarówno w kraju, jak i za granicą i rozliczający się z nich według 19-proc. stawki liniowej. Podatnik zdobył kontrakt w Botswanie, z którą Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i został poinformowany, że od uzyskanego tam dochodu zostanie potrącona danina u źródła według stawki 15 proc. Przedsiębiorca zapytał, czy kwota pobranego podatku może być dla niego kosztem uzyskania przychodu oraz czy może być odliczona od polskiej daniny. Sam był zdania, że będzie to jego koszt podatkowy oraz że powinien mieć możliwość odliczenia, ale nie zapewnia mu jej polskie prawo oraz nie ma ku temu technicznej możliwości przy wypełnianiu zeznania PIT 36-L.
Izba skarbowa nie zgodziła się z przedsiębiorcą. Wyjaśniła, że ma on prawo do proporcjonalnego odliczenia zagranicznej daniny na podstawie art. 30c ust. 5 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.). Dochody osiągnięte m.in. w kraju, z którym nie podpisano umowy międzynarodowej, są łączone z krajowymi i następnie od podatku wyliczonego od zsumowanego dochodu odlicza się proporcjonalnie kwotę uiszczonego za granicą. Ponadto przedsiębiorca może rozliczyć się na druku PIT36-L, ale musi dołączyć do niego załącznik PIT ZG, w którym wykaże kwoty zagranicznego dochodu i potrąconego podatku. Izba podkreśliła, że danina u źródła pobrana w Botswanie nie może być kosztem przedsiębiorcy, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT zarówno krajowy jak i zagraniczny podatek dochodowy nie mogą być kosztami uzyskania przychodu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 czerwca 2013 r., ITPB1/415-391/13/PSZ