Taki wniosek zawarł sąd w uzasadnieniu jednego z najnowszych wyroków. Zwrócił uwagę, że umowy dożywocia dotyczą zazwyczaj osób w podeszłym wieku i zmierzają do zapewnienia im utrzymania i opieki na wypadek utraty zdolności do samodzielnego bytowania.

„Ten aspekt społeczny przemawiać może zdaniem NSA za celowością rozważenia przez ustawodawcę wyłączenia tego rodzaju czynności ze źródeł opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Obecnie zawarcie takiej umowy powoduje obciążenie starszej osoby podatkiem, tak jak w rozpatrywanej sprawie.

Umowę dożywocia zawarła babcia z wnuczką. Dziewczyna dostała mieszkanie, a starsza pani będzie miała zapewnioną opiekę do końca życia. Sąd orzekł, że w takiej sytuacji doszło do odpłatnego zbycia nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jest to źródłem przychodu, jeśli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W omawianym przypadku babcia nabyła mieszkanie na własność od gminy w 2010 r. i w tym samym roku podpisała umowę o dożywocie. Skoro więc zbyła mieszkanie przed upływem 5 lat, będzie musiała zapłacić 19-proc. podatek od dochodu. Zdaniem NSA wysokość przychodu ustala się na podstawie wartości nieruchomości wyrażonej w umowie.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 3 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2267/11.