Do 15 lipca 8550 organizacji pożytku publicznego (OPP) musi opublikować swoje sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2012 na stronie www.pozytek.gov.pl.
Jak wynika z danych przekazanych przez resort pracy, do 20 czerwca obowiązek sprawozdawczy wypełniło zaledwie 2339 organizacji, czyli niespełna 30 proc.
Publikacja jest warunkiem, aby OPP mogły ubiegać się o 1 proc. PIT przekazywany corocznie przez podatników (w 2012 r. dostały niespełna 0,5 mld zł).
W ubiegłym roku, gdy został wprowadzony obowiązek umieszczania sprawozdań online (art. 23 ust. 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), organizacje napotkały wiele problemów technicznych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedłużyło nawet o ponad tydzień ustawowy termin dopełnienia tego obowiązku z powodu kłopotów w dostępie do systemu. Jak tłumaczył resort, było to spowodowane dużą liczbą podmiotów chcących opublikować swoje raporty na koniec okresu sprawozdawczego. Jak będzie tym razem?
– Nie docierają do nas jeszcze sygnały o jakichkolwiek trudnościach – zapewnia Agata Tomaszewska z Forum Darczyńców w Polsce, które zrzesza niektóre OPP.
Informacje o problemach trafiają za to do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Weronika Czyżewska z OFOP twierdzi, że zetknęły się z nimi organizacje członkowskie, którym udało się już wypełnić sprawozdanie. Jedna ze skarg dotyczy braku dostępu do serwera w momencie zapisywania informacji wprowadzonych już do systemu (nie wiadomo było, czy sprawozdanie zostało opublikowane). Konieczne było też ręczne wprowadzanie danych ze sprawozdań finansowych przygotowanych wcześniej przez biuro rachunkowe. Z kolei limit znaków w sprawozdaniu merytorycznym powoduje, że organizacje, które mają szeroki wachlarz swoich działań, nie mogą opisać ich wszystkich albo są zmuszone do skracania na bieżąco opisów swoich przedsięwzięć.
– Wszystkie te problemy wydłużają czas na przygotowanie sprawozdania, dlatego nie można zostawiać tego na ostatni moment – podkreśla Weronika Czyżewska.
Wskazuje też, że te same dane, które należy umieścić zarówno w sprawozdaniu merytorycznym, jak i finansowym w obydwu formularzach są zupełnie inaczej nazwane, co także jest przeszkodą w szybkim ich wypełnieniu.
Ale problemów jest znacznie więcej. Pomimo wprowadzanych ułatwień (np. wyłączenie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B), nadal istnieją problemy z formalnościami związanymi z przekazywaniem sprawozdań. Obecnie trzeba bowiem składać dwa rodzaje: na formularzu online (do bazy na stronie www.pozytek.gov.pl) oraz drugi, do właściwego ministerstwa, któremu dana organizacja podlega.
– Formularze nie są z sobą kompatybilne, w efekcie organizacje mające status OPP muszą składać dwa sprawozdania różniące się także zakresem merytorycznym – wyjaśnia Czyżewska.
Dlatego już w zeszłym roku postulowano stworzenie jednego wzoru z odpowiednimi komponentami do wypełnienia.