Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podatnik ma prawo odliczyć od PIT obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, ulgę prorodzinną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską.

Z ulgi tej może również skorzystać – w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego – podatnik, który utrzymuje pełnoletnie dzieci (do ukończenia 25. roku życia) uczące się m.in. w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym. Pod warunkiem że w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Nie dotyczy to renty rodzinnej.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, opisany limit dotyczy dochodu dziecka pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia). Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego.

W efekcie obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko, w celu ewentualnego ograniczenia go limitem, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Ważne jest, aby osiągnięte przez niego do końca roku dochody – zarówno opodatkowane według skali np. z umów-zleceń, jak i z kapitałów pieniężnych (stawka 19 proc.) – łącznie nie przekroczyły wspomnianej kwoty 3089 zł. Zatem 1000 zł zarobione przez dziecko po osiągnięciu przez nie pełnoletniości pozostaje bez wpływu na prawo rodziców do korzystania z ulgi prorodzinnej.

Jak wyjaśnia MF, w przedstawionej sytuacji rodzicom przysługuje więc ulga na dziecko za cały rok, o ile spełnione są inne przesłanki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.