Sprawozdanie z działalności powinno mówić o tym, w jaki sposób kierownictwo jednostki (np. zarząd) postrzega jej przyszłość. Przy tym podstawą powinny być dotychczasowe dokonania, analiza perspektyw rozwoju i planowane działania. Dlatego trzeba wskazać m.in. cele firmy i strategię ich osiągania, a także warunki jej realizacji oraz ryzyko i zagrożenia. Takie wytyczne pojawiły się w opublikowanym projekcie Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) nr 8 – Sprawozdanie z działalności. Komitet Standardów Rachunkowości działający przy ministrze finansów chce promować dobre praktyki w tworzeniu tego dokumentu (stosowanie standardów nie jest obowiązkowe).
Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności (i składania wraz ze sprawozdaniem finansowym do rejestru sądowego) dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych. Wymogi co do jego zawartości określa art. 49 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330). Jednak wymienia on tylko najważniejsze pozycje, które powinny się w nim znaleźć, np. wskaźniki finansowe i niefinansowe, bez precyzowania, o jakie chodzi. Projekt standardu doprecyzowuje tę wytyczną. Wskazuje, że wskaźniki powinny być wyczerpująco opisane, ze wskazaniem celu ich stosowania, zasad obliczania, źródeł danych (w szczególności, gdy pochodzą spoza sprawozdania finansowego). Należy też przedstawić ich wartości co najmniej dla opisywanego i poprzedniego roku obrotowego (dobrą praktyką jest prezentowanie danych za okresy dłuższe, np. 3- lub 5-letnie) z wyjaśnieniem przyczyn zmian oraz interpretacją. Zgodnie z projektem przydatne jest też wskazanie trendu i omówienie możliwego kształtowania się poszczególnych wielkości w przyszłości, a także odniesienie wartości wskaźników do wielkości uznanych za wzorcowe (o ile takie istnieją) oraz wyników najważ niejszych konkurentów lub przeciętnych wyników branży lub sektora.
Jakie wskaźniki podmiot powinien podać? Zgodnie z wytycznymi KSR – zależy to od specyfiki firmy, wielkości czy branży, w której działa. Chodzi np. o rentowność kapitałów własnych (return on equity – ROE).