Wprowadzone do Ordynacji podatkowej nowe uregulowania dotyczące wydawania interpretacji podatkowych mogą być niekorzystne dla podatników. Przepisy te mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2007 r.
Decyzja nie może szkodzić
Dotychczas podatnicy mogli występować z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie mógł wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie bez zmiany albo uchylenia postanowienia interpretacyjnego, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu (art. 14b. par. 1 zdanie drugie w wersji obowiązującej do dnia wejścia w życie najnowszych zmian). – Dotychczasowe przepisy stanowiły, że zastosowanie się podatnika do interpretacji nie może mu szkodzić – wyjaśnił GP Krzysztof Bramorski, radca prawny z Kancelarii BSO Prawo & Podatki – Bramorski, Szermach, Okorowska we Wrocławiu. Jak podkreślił nasz rozmówca, w zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji nie można było podatnikowi ustalić dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o VAT, wszcząć wobec niego postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz zastosować innych sankcji wynikających z prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych (art. 14c w brzmieniu sprzed zmian). Podatnik przed podjęciem działań podlegających opodatkowaniu mógł więc uzyskać interpretację, która zabezpieczała go przed ewentualnym odmiennym rozumieniem przepisów przez urzędników skarbowych. Mógł dzięki temu rozpocząć inwestycję, decydując się na poniesienie kosztów.
Minister finansów będzie mógł zmienić wydaną interpretację, jeżeli stwierdzi jej niezgodność z orzecznictwem
Niekorzystne zmiany
– Po zmianach organem właściwym do wydawania interpretacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych – mówi Krzysztof Bramorski. Minister, zgodnie z art. 14e ust. 1 Ordynacji podatkowej, może z urzędu zmienić wydaną interpretację, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To uprawnienie ministra budzi wątpliwości, a jego możliwa interpretacja jest zbyt szeroka. Potencjalnie minister może uchylić swoją wcześniejszą interpretację nie tylko z powodu nowego orzecznictwa. Użyte w przepisie wyrażenie – w szczególności – oznacza otwarty katalog przesłanek zmiany interpretacji. Jak podkreśla Krzysztof Bramorski, efektem tej zmiany jest pozbawienie podatników pewności, że dany przepis należy rozumieć tak, jak wynika to z otrzymanej interpretacji. Niweluje to pozytywne skutki uzyskiwania interpretacji. Mało pocieszające jest w tym kontekście powołanie się na uwzględnianie przez ministra orzecznictwa ETS. Jest ono co prawda przychylniejsze podatnikom niż znaczna część rodzimych interpretacji, jednak sposób sformułowania przepisu nie daje gwarancji, że wpłynie ono w zauważalny sposób na kierunki wykładni stosowane przez ministra finansów.