Piwnica jest kondygnacją w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Właściciel musi od niej odprowadzić podatek według stawki jak za mieszkanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Podatnik jest właścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,28 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,31 mkw. Prezydent miasta w związku z tym wydał mu decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości. Podatnik nie zgodził się z nią, ponieważ uznał, że piwnica nie jest lokalem mieszkalnym, a więc nie można jej opodatkować jak mieszkania. Sprawa trafiła w efekcie najpierw do samorządowego kolegium odwoławczego, a później do sądu.
WSA wyjaśnił na początku, że podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, a podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przez powierzchnię użytkową budynku lub jego części należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.
Zdaniem sądu organ podatkowy miał więc rację, opodatkowując piwnicę stawką właściwą dla budynków lub ich części mieszkalnych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia budynku mieszkalnego, ale należy posiłkować się art. 2 ust. 1 i 4 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy odrębnymi nieruchomościami mogą być lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu. Z art. 2 ust. 4 wynika z kolei, że do lokalu mogą przynależeć jako jego części składowe w szczególności piwnice, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi. Zdaniem sądu nie ma wątpliwości, że sporna piwnica jest pomieszczeniem przynależnym do samodzielnego lokalu mieszkalnego i nie stanowi odrębnej własności. Zatem podlega opodatkowaniu stawką przewidzianą dla samego lokalu mieszkalnego. Wyrok jest nieprawomocny.

Ważne

Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Opolu z 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Op 107/13.