Opłata za wynajęcie lokalu jest objęta 23-proc. stawką VAT, a za wodę, ogrzewanie czy prąd – stawką właściwą dla konkretnego medium – potwierdził WSA we Wrocławiu.
Spółka wynajmuje lokale użytkowe w galerii handlowej. Najemcy płacą jej miesięczny czynsz oraz ponoszą opłaty za prąd, usługi telekomunikacyjne i inne media. Spór dotyczył opodatkowania tych usług w przypadku, gdy wynajmujący refakturuje je najemcom. Zdaniem spółki najem i media trzeba opodatkować oddzielnie. Jeśli z faktur, które dostaje spółka, wynika stawka niższa niż podstawowa (np. 8 proc.), to powinna być wykazana również na refakturze.
Minister finansów twierdził z kolei, że obie usługi należy opodatkować łącznie – według stawki 23-proc. właściwej dla najmu. Jego zdaniem wynajem lokalu i dostawę mediów można opodatkować odrębnie jedynie w przypadku, gdy najemcy mają zawarte umowy z dostawcami mediów i rozliczają się bezpośrednio z nimi.
Sąd przyznał rację spółce. Wyrok (nieprawomocny) potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą. Zgodnie z nią czynszu i opłat za media nie można traktować jako usług ściśle powiązanych, jeśli w umowie najmu strony odrębnie uregulowały wynagrodzenie za możliwość korzystania z lokalu oraz należności za inne świadczenia realizowane przez wynajmującego. Zapłata za obie czynności naliczana jest niezależnie, co oznacza, że nie można traktować ich jako jednego świadczenia opodatkowanego według stawki właściwej dla usługi najmu, tj. 23 proc. Stanowisko takie zajęły też inne sądy (np. WSA w Warszawie z 21 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2983/11, WSA w Krakowie z 12 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1204/12 oraz WSA w Lublinie z 18 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Lu 955/12). Wcześniej orzekał tak również NSA, np. w wyroku z 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I FSK 475/11).
Mimo ugruntowanej linii sądów fiskus za każdym razem podtrzymuje swoje stanowisko, że najem i media są opodatkowane razem.
Minister powinien uwzględniać wyroki
● Zgodnie z art. 14a par. 1 Ordynacji podatkowej minister dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydając interpretacje ogóle. Przy ich wydawaniu uwzględnia orzecznictwo sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
● Minister wydaje również interpretacje indywidualne na pisemny wniosek podatnika, w jego indywidualnej sprawie.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 17 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 277/13.