Każde przedłużenie postępowania kontrolnego, sprawdzającego czy podatkowego będzie wymagało wydania postanowienia, na które podatnik będzie mógł wnieść zażalenie.
Grupa posłów PSL wniosła do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Chodzi o przeciwdziałanie przedłużaniu postępowań podatkowych. Dziś urzędnik o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie musi powiadomić podatnika, podać tego przyczyny oraz wskazać nowy termin. Również podatnik może ponaglić urząd, który nie załatwi sprawy w dodatkowym czasie.
Wynika to z przepisów art. 140 i 141 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). PLS proponuje, aby zawiadomienie miało formę postanowienia. Podatnik mógłby złożyć na nie zażalenie do organu podatkowego wyższego stopnia lub skargę do sądu administracyjnego (w przypadku wydania postanowienia przez dyrektora izby skarbowej, urzędu kontroli skarbowej czy izby celnej albo samorządowe kolegium odwoławcze).
Nowe przepisy mają dyscyplinować urzędników, którzy mogą wielokrotnie przedłużać prowadzone postępowania, w szczególności czynności sprawdzające i badania rzetelności ksiąg podatkowych, które nie są ograniczane limitami czasu trwania. Zdaniem posłów podatnik, oprócz prawa do ponaglenia organu, nie ma obecnie rzeczywistych instrumentów ochrony prawnej przed długotrwałym sprawdzaniem przez urzędników. Odpowiedź organu na ponaglenie nie podlega bowiem zaskarżeniu.
Wyraźne wskazanie w nowelizowanych przepisach, że na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy przysługuje zażalenie, umożliwi podatnikowi złożenie skargi do sądu administracyjnego w dalszym toku odwoławczym. Zgodnie bowiem z art. 3 par. 2 pkt 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) kontrola sądowa działalności administracyjnej obejmuje orzekanie w sprawach m.in. skarg na postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
PSL chce, aby zmiany weszły w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.
Objęcie członka zarządu polisą zabezpieczającą interesy spółki nie stanowi dla niego samego przysporzenia
Etap legislacyjny
Projekt skierowano do opinii sejmowych legislatorów