Wydatek związany z przegraną przed Krajową Izbę Odwoławczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Spółka realizuje inwestycję dofinansowaną z Funduszu Spójności. Kupuje usługi i roboty budowlane od zewnętrznych wykonawców. Przy ich wyłanianiu obowiązują ją procedury przetargowe określone w Prawie zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Jeden z wykonawców skutecznie odwołał się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Organ ten orzekł o zasadności odwołania i obciążył spółkę kosztami wpisu na rzecz wykonawcy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się z firmą, że wydatek związany z postępowaniem przed KIO można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Ma on bowiem wpływ na zapewnienie zdolności uzyskiwania przychodów przez spółkę. Uzyskała ona bowiem dofinansowanie do inwestycji, której przedmiot będzie służył jej podstawowej działalności.
Z uwagi na to, że poniesione przez spółkę wydatki nie będą miały bezpośredniego wpływu na wytworzenie środków trwałych ani bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, należy je zaliczyć do kosztów pośrednich. Konsekwencją takiej kwalifikacji jest to, że są one potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku – stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe, gdy z prawidłowo udokumentowanych zdarzeń wynika, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony
Interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2013 r. sygn. ILPB3/423-26/13-4/JG